Партньори

Партньори в EEN Мрежата

arcfund.jpgФондация „Приложни изследвания и комуникации”
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е българска неправителствена организация, създадена през 1991 г. Основната й цел е да насърчава развитието на иновациите и икономиката на знанието в България като подпомага формулирането на политики и стратегии и извършва проучвания и анализи в ключови области за развитието на иновациите и информационното общество. Фондацията подкрепя и създаването на публично-частни партньорства между представители на държавната администрация, бизнеса, академичните среди и гражданското общество с цел решаване на конкретни проблеми, вкл. за трансфер на технологии и повишаване комкурентоспособността на бизнеса.

btpp.gifБългарска търговско-промишлена палата
Българската търговско-промишлена палата е най-старата и голяма неправителствена организация в България, представляваща интересите на бизнеса. Тя е основана през 1895 г. и има над 49 000 асоциирани членове. БТПП и 28-те Регионални палати съставляват национална мрежа, чиято цел е да подпомага малкия и средния бизнес и да създава по-благоприятна среда за развитието му. БТПП е член на Европалати, Парижката търговско-промишлена палата, Асоциацията на световните търговски центрове, МОТ, GS1 Баркодове.

bsk_02.jpgБългарска стопанска камара
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес” е учредена на 25 април 1980 г. като доброволна, неправителствена организация на българския бизнес.В БСК членуват над 20 000 търговски дружества, над 100 браншови работодателски организации, 26 регионални и 79 общински организации. Тя съдейства на своите членове да участват в разработване и осъществяване на проекти по различни международни програми, да прилагат разнообразни модели в европейската интеграция, социалния диалог и свободното предприемачество, подкрепя развитието на МСП, създаването на смесени предприятия и др.

ban.jpgЦентър за иновации на БАН
Центърът за иновации на Българската академия на науките е ново координационно звено, съзадено в началото на 2006 г. ЦИ е юридическо лице с офис в Института по електрохимия и енергийни системи и мрежа от 22 Иновационни контактни точки на институтите. Целта на Центъра е да координира и подкрепя усилията на академичните институти в тяхната научно-изследователската и иновационна дейност, както и да подкрепя реализацията на разработените продукти у нас и на световния пазар. Като представител на БАН, Центърът за иновации е член на Националния наблюдаващ комитет на Оперативна програма “Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика”.

sandanski.jpgСдружение „Бизнес Информационен и Консултантски Център” – Сандански
Сдружение с нестопанска цел „Бизнес Информационен и Консултантски Център“ Сандански е учредено на 9 май 1997год. и регистрирано на 26 август 1997год. Участници в начинанието са регионални предприемачи, представители на Община Сандански, представители на Дойче Аусглайхбанк (DtA) и на GFA-International Management Consulting, Германия. Целта на БИКЦ е да стимулира икономическото развитие на региона, чрез подпомагане на развитието на частната инициатива.

russe.gifБизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе
БЦПМСП – Русе работи успешно повече от 10 години в създаването на по-добра и устойчива бизнес среда. Той е член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центровете БАРДА и е единственият български редовен член на Европейската асоциация на агенциите за регионално развитие EURADA. Екипът му се стреми да налага собствен стил и подход в разрешаването на проблеми, свързани със стимулиране на предприемачеството и разкриване на нови работни места. Създава първия бизнес инкубатор в България и подпомага създаването на бизнес инкубатори в цялата страна.

dobritch.gifТърговско-промишлена палата – Добрич
Търговско-промишлена палата – Добрич подпомага, представлява и защитава интересите както на своите членове, така и на останалите стопански субекти от областта – около 3500 нейни клиенти. Тя насърчава икономическото развитие и предприемачеството в региона. От 1999 г. ТПП-Добрич беше домакин на Евро Инфо Център, който предоставяше разнообразни услуги на малките и средни предприятия, свързани със законодателството на ЕС, околната среда, интернационализацията на бизнеса, информационното общество и т.н.

yambol.jpgЯмболска търговско-промишлена палата
Ямболската търговско-промишлена палата е независима, доброволна нестопанска организация на деловите среди в региона на град Ямбол. Традиционно насочва целите и задачите си към подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на бизнеса от региона. ЯТПП е и организация-домакин на Евро Инфо Център – Ямбол и има сключени споразумения за сътрудничество с над 25 други международни правителствени и неправителствени организации.

stara_zagora_02.jpgТърговско-промишлена палата – Стара Загора
Търговско-промишлена палата – Стара Загора е учредена през 1991 г. като независима доброволна неправителствена организация. Основната й цел е да подпомага стопанската дейност на фирмите в Старозагорски регион, като представлява и защитава интересите на работодателите. Палатата има около 250 преки и над 1500 асоциирани членове. През есента на 2006 г. Търговско-промишлена палата – Стара Загора е посочена в Манифеста на Европалатите, като пример за добра практика при предоставяне на информация и консултации, които са в помощ на малките и средните предприятия в областта на енергийната ефективност.

vratsa.jpgТърговско-промишлена палата – Враца
Търговско-промишлена палата Враца е домакин на Европейски информационен и иновационен център, част от Enterprise Europe Network. Той ще обслужва фирмите от областите Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч, като им предоставя комплексни услуги, информация и консултации, обучение, семинари, бизнес мисии, панаири, кооперационни борси, съдействие за писане и управление на проекти, при търсене на партньори.

plovdiv.jpgТърговско-промишлена камара – Пловдив
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е създадена през1990 г. като доброволна, обществена организация с идеална цел, за представяне, защита и реализиране на стопанските интереси на своите членове, както и за съдействие за европейската и международна интеграция на региона и страната. Пловдивската Камара е една от Регионалните търговско-промишлени палати в страната, втора по размер и значимост след БТПП-София и е доставчик на услуги с бизнес насоченост за приблизително 1 000 членове и 6 000 клиенти годишно.

gis.jpgФондация „ГИС – Трансфер Център”
Фондацията ГИС-Трансфер Център, учредена през 2000 г. в София е независима структура за трансфер на научно-изследователски резултати и технологии за обществена полза. Целите и дейностите на Центъра са насочени към набиране и разпространяване на информация за иновационни продукти и резултати с обществена значимост и перспективност, комерсиализиране на конкурентни продукти и процеси чрез изграждането на независима структура от трансферцентрове съгласно принципите на пазарната икономика, осъществяване на ефективна връзка между научно-изследователските структури, стопанските субекти и държавните органи и институции и др.

АРК консултинг ООД
АРК Консултинг ЕООД е консултантското звено на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Фирмата предоставя консултантски услуги в областта на политиките и практиката на Европейския съюз , вкл. в областта на иновациите, информационните и комуникационните технологии, подготовка и изпълнение на национални и международни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове.

Източник: http://www.enterprise-europe-network.bg