Проект „T-EST: Трансфер на инструментариум за подкрепена заетост“

T-EST Logo - smallПроект „T-EST: Трансфер на инструментариум за подкрепена заетост“ обединява усилията на партньори от Австрия, Белгия, България, Италия, Румъния и Турция в желанието им да предоставят възможност и специализирано неформално обучение във връзка с осигуряване на равностоен достъп до пазара на труда на хората с увреждания. T-EST е насочен към България, Румъния и Турция, тъй като в тези страни почти не съществува подкрепена заетост. Проектът е в пряка връзка с целите, заложени в Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 и ще подобри участието на пазара на труда, професионалното обучение и интеграцията на хората с увреждания.

Подкрепената заетост се състои от услуги, които са създадени, за да дадат възможност на хората с увреждания да бъдат трайно наети на пазара на труда. Тези услуги предлагат различни видове подкрепа като намиране на работа и коучинг, осигуряване на помощни средства, които да улеснят лицата в изпълнението на задачите им, специализирано обучение за извършване на работата, индивидуална подкрепа и супервизия.
В страни като България, Румъния и Турция тази услуга все още не е законодателно регламентирана, но концепцията за подкрепена заетост е нужна, тъй като ще осигури свободен достъп до професионално образование, обучение и работа на хората с увреждания.
Целевите групи на проекта са: образователни институции, обучители в системата на професионалното образование и обучение, работодатели, хора с увреждания и такива в неравностойно положение, доставчици на услуги за лица в неравностойно положение, местни власти, държавни и европейски институции, политици и властимащи, лица от академичните среди и др.
Проектът е с продължителност 24 месеца (ноември 2012 – октомври 2014).
Повече информация: http://t-est.eu

imageedit_1_7352300040

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.