Проект Stay IN

STAY-IN-Webpage


Започнал през ноември 2013 г., проектът STAY IN е двугодишен , финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации по програма Учене през целия живот, с дейности, планирани в осем различни европейски държави: Австрия, България, Германия, Финландия, Италия, Холандия Португалия и Турция.

Професионалното образование и обучение е доста сложна и всеобхватна материя в европейските образователни системи, поради факта, че практическото обучение по работните места, е включено по различни начини в европейските страни, и поради това, че отговорността за професионалното образование и обучение се поема от учителите в професионалните училища, както и от обучителите по професии и ангажираните лица по фирмите, което създава трудна среда за подпомагане на учителите и обучителите по подходящ начин.

ОСНОВНА ЦЕЛ
Да осигури по-добра подкрепа за учители и обучители в областта на първоначалното професионално образование и обучение в участващите страни, като това е в съответствие и с националните и европейски политики относно преждевременното отпадане от училище.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Основните дейности на проекта са:
Анализ на нуждите
Изготвя се на базата на анкети и интервюта с подходящи представители на образователната и обучителната система, както и със социални работници, родители и ученици от всяка държава – партньор.
Разработка на обучителна програма
Географски трансфер и адаптиране на обучителна програма на български, холандски, финландски, немски и турски език. Програмата ще съдържа описание на учебни планове, модули, примери, насоки за обучители.
Обучение на учители и обучители
Организиране на  курсове за смесено обучение (blended learning), предназначени за учители и обучители по ПОО.
Дейности за разпространение на резултатите
Организиране на кръгли маси и заключителна международна конференция.
РЕЗУЛТАТИ
1) Отчети по страни за анализ на нуждите.
2) Обучителна програма за ПОО учители и обучители по превенция на преждевременното отпадане от училище.
3) Курсове за подобряване на умениията на учители и обучители.
4) Кръгли маси и заключителна международна конференция.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Анализ на нуждите
Изготвя се на базата на анкети и интервюта с подходящи представители на образователната и обучителната система, както и със социални работници, родители и ученици от всяка държава – партньор.
Разработка на обучителна програма
Географски трансфер и адаптиране на обучителна програма на български, холандски, финландски, немски и турски език. Програмата ще съдържа описание на учебни планове, модули, примери, насоки за обучители.
Обучение на учители и обучители
Организиране на  курсове за смесено обучение (blended learning), предназначени за учители и обучители по ПОО.
Дейности за разпространение на резултатите
Организиране на кръгли маси и заключителна международна конференция.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
Отчети по страни за анализ на нуждите.
Обучителна програма за ПОО учители и обучители по превенция на преждевременното отпадане от училище. (Виж повече за пилотното обучение в България)
Курсове за подобряване на умениията на учители и обучители.
Кръгли маси и заключителна международна конференция.


МАТЕРИАЛИ ЗА СВАЛЯНЕ
Брошура
Бюлетин 1
Бюлетин 2
Бюлетин 3
Бюлетин 4
Ръководство за учители и обучители за превенция на преждевременното отпадане от училище

За повече информация вижте интернет страницата на проекта: http://www.stayin-project.eu/bg/


imageedit_1_7352300040