Дискусия „Занаятите и изкуствата – традиции и съвремие“

На 7 юни в Търговско-промишлена палата Добрич, в рамките на проект MOSAIC Mastering job-oriented skills in Arts & Crafts thanks to Inclusive Centres of Vocational Excellence, се проведе дискусия „Занаятите и изкуствата – традиции и съвремие“. Включиха се 14 представители на занаятите и изкуствата, 2 центъра за професионално обучение, 4 НПО, ангажирани с дейности в сектора, младежи и младежки център, медии, консултанти.

Целта на проекта е утвърждаване на сектора на изкуствата и занаятите чрез повишаване на качеството на предоставяното професионалното образование и обучение и допринасяне за сътрудничеството между различни участници, принадлежащи към образованието и бизнеса, с цел преодоляване на предизвикателствата, свързани с цифровата, екологичната и социално-икономическата еволюция.
Участниците обсъдиха какво е мястото на занаятите, променят ли се, изчезват ли и какво можем заедно да направим, за да ги запазим и развиваме в съответствие с настъпващите нови технологии и утвърждаването им като средство за запазване на българската идентичност и културни традиции.

Проектът е 4 годишен (от 1 юни 2022 до 31 май 2024) и се изпълнява с 15 партньора от 7 държави, с водеща организация – SEPR – център за ПОО от Лион, един от най-големите във Франция, създаден през 1864 г. и е първият център за ПОО в областта Оверн-Рона-Алпи. Като организация с нестопанска цел, SEPR обучава повече от 4500 обучаеми всяка година.

Търговско-промишлена палата Добрич, като партньор, до момента е участвала в провеждане на проучване, обхванало 300 фирми и занаятчии в страните по проекта, събиране на добри практики, изготвяне анализи, обучителни материали по предприемачество за обучителна платформа.
Предстои създаване на платформа “Обсерватория”, чрез която периодично ще се изпращат запитвания до фирми, за да се съберат данни за потребностите на сектора от квалифицирани кадри и нови специфични умения. Резултатите ще се обобщават и изпращат до Европейската комисия, за да се предприемат действия в тази връзка.
В следващ етап ще бъдат организирани посещения на местни занаятчии и обучаеми в други страни, както и гостуване от други страни в България, за обмен на добри практики.

В активната дискусия, представителите на общността поискаха да се работи към актуализация на списъка на признатите занаяти, за да се предложи адекватно развитие на сектора. Обсъдена бе и реакцията на бранша на навлизащата модернизация и автоматизация и замяната на ръчния труд с масово автоматизирано производство.
Изтъкна се желание, когато се организират събития – фестивали, изложения да се съблюдава участие на доказани фирми производители и занаятчии, с цел гарантиране на предлаганите продукти, като произведения на изкуствата и занаятите, а също така да се презентират продукти, характерни за дадения регион.
Други изводи и коментари :
- с цел предоставяне на възможност за практическо опознаване на занаятите, със съдействие на училищата и младежките организации да се осъществяват повече срещи между младежи и представители на занаятите;
- да се актуализират учебните програми – предмет „Технологии и предприемачество“, така че да имат практическа насоченост и възможност за взаимодействие със занаятчии и производители на изделия на изкуството и занаятите;
- да се използват Центровете за професионално обучение за организиране на курсове в областта на занаятите и изкуствата, с цел повишаване на знания и умения, като в програмите освен умения за занаят, да бъдат включени и придобиване на знания и умения по предприемачество и култура на обслужване;
- да се изучават и прилагат добри практики от България и чужбина за популяризиране и утвърждаване на сектора за изкуствата и занаятите;
- да се инициират уроци по занаяти на открито, или в ателиета на майсторите, като вид презентиране на занаятите и запознаване на обществото с тях;
- представителите на изкуствата и занаятите да търсят медиите, чрез които да популяризират дейността си и да отправят ясни послания към младите хора и всички граждани;
- да се положат усилия от политици, занаятчии, обучителни организации и институции, сдружения на занаятчиите и бизнеса за обща визия и перспектива за развитие на изкуствата и занаятите, като значим фактор за запазване на българските традиции и ценности.
Дискусията завърши с посланието “Традицията и съвремието трябва да си подават ръка”, което обедини присъстващите, в опит да възпитават и създават отношение към изкуствата и занаятите.

20240607_134323

20240607_134615

20240607_135049