„INLEARNET – Интегриран подход за обучение“ 2006

INLEARNET: интегриран подход за професионално обучение чрез създаване на иновативна мрежа за учене през целия живот чрез коопериране и под концептуалния модел на „учещата област“
Финансиран от програма „Леонардо Да Винчи“ на ЕС.
Продължителност: 2004 – 2006 г.
Партньори са организации от Испания, Италия, Гърция, Германия и Великобритания.
Изпълнител на проекта е Палатата за търговия, промишленост и корабоплаване – Кастельон – Испания.
Цел: да се създадат подходящи условия за иновация и заетост чрез подобряване на връзката между обучението и работата, като приемем за отправна точка работното място и го превърнем в „място за обучение“.
Проектът INLEARNET отдава голямо значение на сътрудничеството и свързва обучението с процеса на работа в мрежи (“Учене чрез практиката“).
Ще използваме ресурсите на местната общност под общия фокус на професионалното обучение (формално, неформално) по създадената мрежа. Също така ще включим и организираното обучение (индивидуалното обучение не е достатъчно в деловата и предприемаческа среда) и кооперирането, за да предизвикаме в същото време социално-институционални промени, свързани с развитието на икономиката на знанието.
Очакваните резултати са:
1. Изследване на добри практики (Benchmarking), по отношение на:
а) развитие чрез учене през целия живот;
б) определяне на ключовите компетенции в контекста на „икономиката на знанието“ и „учещата организация“;
в) профилът на „Учещия човек“ (“The learnman“).
2. Разработване на методологии, съдържание и експериментиране на процеса на обучение чрез използване на Европейския модел за управление на качеството. Определяне профила на „Човека в мрежа“ (Тhe Netman“), изграждане на форум за обучение, разработване на образователни блокове.
3. Проектиране и разработване на мрежата INLEARNET: създаване на електронни дидактични материали, виртуални уроци, изпити, оценяване. Виртуална класна стая.
4. Конкретни действия за двете общности: жени и имигранти, като се обърне по-специално внимание на жените-предприемачи (един от приоритетите на Европейската стратегия за работа).
5. Кохезионни политики, насочени към младите хора под 25 годишна възраст в България и останалите страни от Европейския съюз.
За повече информация, посетете уебсайта на проекта: http://www.inlearnet.com