EEN Мрежа

een_logo

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА


Enterprise Europe Network помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от Европейския Съюз и извън него. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за:

  • Навлизане на международния пазар
  • Трансфер на нови технологии
  • Достъп до финансиране от ЕС
  • Финансиране на научни изследвания
  • Законодателство и стандарти на ЕС
  • Защита на интелектуална собственост
  • Обратна връзка по политиките на ЕС

Какво може да направи „Enterprise Europe Network“ за моята фирма?
„Enterprise Europe Network“ може да ви помогне за разгръщане на бизнес дейности или технологично сътрудничество и да ви предостави консултации за възможностите за получаване на подкрепа за иновационни бизнес начинания и за достъп до рисково финансиране. Можете също така да получите информация относно възможностите, предлагани от програмите на ЕС и европейското финансиране. Всички услуги се предлагат от съответните партньори в мрежата под формата на обслужване на фирми на едно гише. Те са предназначени най-вече за стартиращи предприятия и за
съществуващи малки и средни предприятия (МСП), но могат да се използват и от по-големи фирми, научноизследователски институти, университети, технологични центрове и агенции за развитие на бизнеса и иновациите. В рамките на мрежата функционират повече от 500 точки за контакт в около 40 европейски държави.

Осигурява ли мрежата достъп до европейско финансиране?
Мрежата може да предостави подпомагане и консултации на предприятия, нуждаещи се от съдействие в търсенето на дългов и рисков капитал и за участие в различни програми, финансирани от ЕС, и по-специално тези, които са насочени към МСП, но не осигуряват директно финасиране на фирми. Наред с това, мрежата може да помогне на предприятията да използват резултатите от европейските проекти за научни изследвания и технологично развитие.

Може ли да съдействате за организиране на срещи с фирми в други европейски държави?
Да, партньорите в мрежата организират редовно мисии и посреднически прояви за местни МСП навсякъде в Европа и извън нея. Въз основа на конкретните интереси на техните клиенти, те извършват всички логистични дейности: организират срещи, осигуряват мястото на провеждане на мероприятието, организират пътувания и настаняване, за да гарантират гладкото протичане на процеса на бизнес и технологично сътрудничество.

Може ли да окажете съдействие с маркетингови дейности и търговски сделки?
Мрежата може да помогне за намиране на бизнес партньори и за разгръщането на трансгранично бизнес- и технологично сътрудничество между фирми или научноизследователски институти, но не може да оказва помощ на фирми за пазарната реализация на техните продукти и услуги.

Предлагат ли се услуги във връзка с правните норми и правата на интелектуална собственост?
Партньорите в мрежата могат да предоставят общи консултации в областта на правата на интелектуална собственост. Когато казусът е по-сложен, партньорът насочва фирмата към експерти, като например Информационната служба по въпросите на правата на интелектуална собственост (IPR Helpdesk) (www.ipr-helpdesk.org), или към специалисти по патентно право. Същият подход се прилага по отношение на всички въпроси от правно и договорно естество, свързани с трансфер на технологии.

Работи ли мрежата с всички видове предприятия и технологии?
Да. Макар че някои партньори в мрежата работят предимно в областта на бизнес сътрудничеството, а други са специализирани в осъществяването на технологични трансфери, МСП разполагат с достъп по места и до двата типа услуги чрез обслужването на едно гише. Организациите-партньори могат лесно да подават искания и да получават информация от колегите си в цяла Европа.

Може ли да окажете съдействие с бизнес и технологично сътрудничество извън ЕС?
Да. Мрежата разполага с точки за контакт също и извън границите на ЕС. Освен в двадесет и седемте държави-членки, „Enterprise Europe Network“ има партньори в Турция, Западните Балкани, държавите от Европейското икономическо пространство и други трети страни. На практика, обаче, се очаква основната част от дейностите да се осъществява в рамките на ЕС.

Как да установя дали организацията, с която имам контакт, наистина членува в мрежата?
Списък на всички партньори в мрежата е публикуван на следния Интернет-адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches

Ще бъде ли обработено моето искане поверително?
Да. Всяка информация с търговски характер се обработва поверително. Единствено данните, които са пряко свързани с вашето искане, например търсене на бизнес партньор в друга държава, се обявяват публично с ваше съгласие.

Какви езици се използват?
Тъй като мрежата е представена в цяла Европа, не съществуват никакви езикови ограничения и могат да се използват всички европейски езици. Партньорите в мрежата по места могат да предоставят лингвистична помощ и при необходимост да организират прецизен превод на документи, както и устен превод.

Какво да направя, ако срещна проблеми в общуването с дадена точка за контакт?
Изпълнителната агенция за конкурентноспособност и иновации (EACI) в Брюксел, създадена от Европейската комисия, осъществява надзор върху работата на мрежата. Тази функция включва управление на мрежата и контрол на качеството. Интернет-страницата на EACI е на следния адрес:
https://ec.europa.eu/easme/

Какво представлява услугата Infowatch?
Услуга, която стартира по заявка на клиента. Клиентът посочва тема, по която той желае да получава информация. Когато информация по посочената тема постъпи в Enterprise Europe Network Русе, тя се предоставя на клиента. Клиентът може сам да определи продължителността на тази услуга – той може да я прекрати, когато пожелае.

За улеснение на обработката и намирането на най-точни контрагенти за Вашия профил, Enterprise Europe Network различава:

Бизнес оферта – попълва се, когато търсите купувачи за предлагани от Вас продукти или услуги, които не са свързани с иновация или нова технология;

Бизнес заявка – попълва се, когато търсите да закупите стоки или услуги от съответна държава, които не са свързани с трансфер на технология или ноу-хау;

Технологична оферта – попълва се, ако разработвате нова технология или иновация и търсите крайни потребители за технологичен трансфер;

Технологична заявка – попълва се, ако имате проблем, за чието разрешение Ви е необходим трансфер на технология или ноу-хау;

Профил за търсене на международни партньори за съвместно кандидатстване по проекти – попълва се, ако желаете да кандидатствате по европейска програма (например Horizon 2020, Cosme или Erasmus for All) и са Ви необходими международни партньори за съвместна разработка и подаване на проекта.

Ако желаете да попълнете свой профил, който да бъде публикуван в базата данни, моля изтеглете съответния формуляр - бизнес оферта, бизнес заявка, технологична оферта, технологична заявка или профил за търсене на международни партньори за съвместно кандидатстване по проекти, попълнете го на английски език и ни го върнете на посочените контакти! Обръщаме Ви внимание, че официалното публикуване на профила Ви не става веднага и може да отнеме около месец, заради извършвани вътрешни проверки по него от управляващите централната база данни на Enterprise Europe Network.

Информационни материали:

ТЪРГОВИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕС

EMAS – ПОДДЪРЖАЩА СИСТЕМА НАЕКОМЕНИДЖМЪНТА в ТУРИЗМА

РЕГЛАМЕНТ REACH – ПОДОБРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

ХОРИЗОНТ 2020 SME INSTRUMENT ПРОГРАМА 2016 – 2017