Проект UPRETAIL

Uppretail_logo_1Проект UPRETAIL – Разработване на иновативно стажуване в сектора на търговията на дребно

Предизвикателството
Стажуването в рамките на южните страни в Еврозоната се нуждаят от по-систематичен подход, за да се развиват качествено иновациите, както и ученето от опита на страните, които са с добре развити модели на чиракуването.

Решението
Осъзнавайки този проблем, UPPRETAIL има за цел да разработи и внедри модерно, иновативно и ефективно чиракуване в сегашните ПОО системи на южноевропейските страни и по този начин да допринесе за подобряването на качеството на квалификациите, за развитието на нивото на иновациите, и за увеличаване на възможностите за реакция при промяна на ПОО.

Какво целим?
Целта на проекта е да допринесе за подобряване на качеството и привлекателността на системите за Професионално Образование и Обучение в търговията на дребно на южните страни от Еврозоната. За тази цел екипът прави национални доклади за текущото състояние на чиракуването в южните страни от Еврозоната. Разработва се сравнителен анализ на добрите практики в системите за чиракуване в Германия, Франция, Холандия и Обединеното Кралство, и от друга страна на ситуацията в партньорските страни по проекта.
Насоки и препоръки за развитие на качеството на стажуването в ПОО системите на южноевропейските страни са основа в обучителни семинари за над 40 учители по ПОО. Това ще гарантира подобрение на качеството и атрактивността на ПОО в тези държави, което ще допринесе за създаването на нови работни места, самостоятелната заетост, предприемачеството, създавайки квалификация за редовна заетост и окуражава ученето през целия живот.


Какви стъпки ще предприемем?
•Обобщаване на Националните доклади за моментното състояние на стажуването в южноевропейските държави.
•Извършване на Сравнителен анализ на добрите практики в стажантските системи в Европа.
•Насоки и препоръки за провеждане на чиракуване
•Провеждане обучителни семинари за ПОО учители в сектора на търговия на дребно
•Тестване на методите посредством примерни случаи на чиракуване
За повече информация, моля посетете сайта на UPPRETAIL
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните възгледи на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Номер на проекта: 2013-1-ES1-LEO05-66582

Материали по проекта: (кликнете за сваляне/отваряне)

Бюлетин 1
Бюлетин 2
Брошура

Интернет страница на проекта:
http://uppretail.eu/

imageedit_1_7352300040