Кръгла маса – „Напредък по усвояването на средства от структурните фондове на ЕС“

fesbg_180x150На 18 февруари 2010 година Enterprise Europe Network и Търговско- промишлена палата – Добрич, проведоха кръгла маса за обсъждане на напредъка по усвояването на средства от структурните фондове.
На срещата присъстваха представители на: неправителствени организации; общини; малкия и среден бизнес; консултанти; медиите; и заинтересовани от темата лица. Всички притежават сериозен опит в областта на кандидатстването и работата по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

Участниците в срещата се запознаха информативно с актуалните действащи програми и с проекта „ В помощ на гражданския мониторинг за ефективно и екологосъобразно ползване Фондовете на Европейския съюз в България”.
Присъстващите дискутираха по темите: какъв е техният опит в разработка и управление на проекти по Оперативните програми; как се организират обществените поръчки и има ли необходимата прозрачност; как да се оптимизират процедурите по отчетността и плащанията; как се гарантира устойчивост на проектните резултати.

Становището бе изпратено до:

 • Министерство на финансите – Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
 • Министерски Съвет на Република България – Дирекция “Програмиране на средствата от ЕС”
 • Министерски Съвет на Република България – Дирекция “Мониторинг на средствата от ЕС”
 • Министерски Съвет на Република България – Дирекция ”Информация и системи за управление на средствата от ЕС”
 • ИА „Одит на средствата от ЕС“
 • Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност“
 • МРРБ ГД”Програмиране на регионалното развитие – ”Управляващ орган на ОП “Регионално развитие”
 • МТСП ГД “Европейски фондове и международни програми”
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Министерство на финансите – Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“
 • Министерство на околната среда и водите
 • Министерство на земеделието и храните – Оперативна програма „Административен капацитет“
 • БТПП София
 • Фондация Приложни изследвания и комуникации

Като част от своята дейност в подкрепа на малките и средни предприятия Enterprise Europe Network и Търговско промишлена палата – Добрич, имат за задача периодично и своевременно да информират бизнеса по въпросите, свързани с възможностите за кандидатстване по Еврофондовете, както и да дават обратна връзка по отношение на реализацията на вече одобрени проекти.

Участниците се обединиха и изготвиха следното становище:

Общи бележки:

02 няма равнопоставеност между правата и задълженията на бенефициентите – изпълнители на проекти и Управляващия орган (сроковете са само за изпълнителите и по никакъв начин не обвързват посредника между Еврофондовете и изпълнителите);
02Управителните органи са към съответните министерства. При смяна на управляващите обикновено се подменя и персоналът на УО. За съжаление, административно партийният подход в назначаването на „свои хора” води до зацикляне на оперативните програми; до неусвояване или забавено усвояване на средствата; до забавяне, а някъде и до спиране на целия проектен цикъл; до нанесени щети и пропуснати ползи за бенефициентите; до увеличена задлъжнялост и фалити на предприятия; до растеж на скептицизма, че европейските средства са предназначени да реализират добри идеи и практики.

При фаза кандидатстване:

02липсата на изискване за опит на кандидатстващия води до бързо сформирани НПО, близки до партийни и местни лидери, които нямат мисия за работа в съответната сфера, но печелят финансиране;
02обявяване на покана за кандидатстване преди да е получено одобрение за съответствие по дадена програма от Брюксел, с цел да се оптимизират сроковете. Поканата се канселира и проектните предложения не получават оценка, но затова пък „захранват” с проектни идеи други „заинтересовани”.

При фаза изпълнение:

02слаб капацитет на администрацията – проблеми с комуникациите и нереалистични срокове за подаване на допълнителни документи;
02промяна на специалните условията в хода на една и съща програма

При фаза на отчитане:

02проблеми, свързани с издължаване на балансовите плащания- при приключил и отчетен проект и подадени документи за балансово плащане, се бавят преводите. Когато това се случва в условия на финансова криза е равнозначно на фалит за изпълняващата фирма.

Препоръки:

1. При планирането за периода 2014 – 2020 година по Програмата за развитие на селските райони, да се предвидят мерки, които да са адекватни на нуждите и нагласите на земеделските производители и да са по-добре разчетени финансово. В момента част от мерките са изчерпани, а интерес към друга част напълно отсъства (изпълняват се „мъртви” мерки, а не се планират такива, от които има нужда).
2. Управителните органи по програмите на Структурните фондове и програмата за Развитие на селските райони да не са подчинени на Министерствата, а да се позиционират в структури, избрани с обществена поръчка.
3. За различните фази – подготовка, кандидатстване и изпълнение да има конкретни срокове и ангажименти както за кандидатстващите, така и за управителните органи;
4. Да е ясна структурата на мониторинг органите и координацията между отделните звена още на етап подготовка и кандидатстване.
5. При обществените поръчки – в условията за обява да се залагат и условия за покриване на стандарти, изисквания за безопасност и противопожарни условия, гаранционни срокове и поддръжка, а не основен критерий да бъде най-ниската цена.
6. Да има разписани ръководства за управление на финансираните проекти и това да се случва на етап – подписване на договора за финансиране.

Прилагаме списък на присъствалите участници.
Общ брой участници: 37

МЕДИИ (7)
Станислава Кръстева (в-к Нова Добруджанска Трибуна)
Галина Михайлова (в-к Добруджанска Трибуна)
Юлия Христова (БТА)
Петранка Божкова (Радио Варна)
Дана Михайлова (Радио Добруджа)
Жулиета Николова (ИА Фокус)
Галина Недкова – кореспондент за Екон, ТВ Европа и Агрофорум

НПО (12)
Петър Ренев – БАХР гр. Добрич
Елена Бъчварова – ПроЗоо Добрич
Севдалина Венкова – ПроЗоо Добрич
Веселина Стоянова – Сдружение Детско Сърце гр. Добрич
Илиян Илиев – ОЦОСУР гр. Варна
Божанка Добрева – Сдружение Еврика
Галина Николова – Клуб Социално Развитие гр. Добрич
Димитър Иванов Димитров – Добр. Земеделска Камара
Татяна Гичева – EEN Добрич
Правда Димова – Бизнес Център – Европа Директно – гр. Добрич
Герман Германов – ТПП Добрич
Георги Колев – EEN Добрич

ФИРМИ (9)
Павел Павлов – БесТрейнинг ООД
Ивелина Кръстева – Авангард Персонал Консултинг
Иван Коледжиков – Коледжиков ЕООД
Георги Георгиев – ЖОКИ ООД
Веселин Маринов Ганев – ДМПИ ЕООД гр. Генерал Тошево
Орлин Веселинов Ганев – Доменика ДМ ЕООД гр. Генерал Тошево
Христо Бъчваров – Софтконтрол Консулт ООД гр. София
Митко Димитров – ресторантьор гр. Добрич
Лъчезар Росенов – Смарт Рей Консултинг

ОБЩИНИ (3)
Иван Иванов – Община Крушари
Димитрин Димитров – Община Балчик
Диана Костова – Община Балчик

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ (3)
Красимира Загорова – Добруджански Технологичен Колеж гр. Добрич
Радко Михайлов – ТУ Варна
Димитричка Борисова – ОУ Панайот Волов

БАНКИ (1)
Галина Митева – Интернешънъл Асет Банк гр. Добрич

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (2)
Стоян Димитров Стоянов -ЧЗП
Цветан Иванов Каменов – ЧЗП

Снимки от събитието: