„Acquis Support Programme“ 2004

Име на проекта: Acquis Support Programme за български бизнес организации и МСП
Основната цел на Acquis Support Programme за българските бизнес организации и МСП е подготовката на МСП за разширяването. Тази програма е предназначена за местни български бизнес организации в областите Добрич, София и Враца и им предлага възможността да участват в добре подбрана програма за обучение от експерти по различни въпроси на Европейската общност и информационни източници. Този тренинг подготвя избраните бизнес организации за техните задачи при подпомагането на МСП в бизнес дейностите им в цяла Европа след разширяването
Темите са:
(1) Институционална и законодателна рамка и информационни инструменти на ЕС;
(2) Интернационализация и стандартизация;
(3) Обществени поръчки и финансиращи програми на ЕС.

Партньори в Acquis Support Programme са белгийските ТПП в Хале-Вилвюрде, Антверпен и Лимбург в сътрудничество с местните Търговски палати на Добрич, София и Враца и съответно техните Евро Инфо центрове. Проектът стана възможен с финансовата подкрепа на фламандското правителство и програмата за коопериране с Източна Европа.
Къде се срещат България и Фландрия
Европейският съюз скоро ще бъде ежедневна реалност за много български фирми. Присъединяването към ЕС включва много нови бизнес възможности както и някои нови опасности.
Бизнес организациите имат решаваща мисия при информирането, подпомагането и консултирането на Малките и средни предприятия (МСП) при прилагането на Acquis communautaire с цел увеличаване до възможно най – голяма степен възможностите за предприятията наред с намаляването до минимум на опасностите. Затова белгийските търговски палати на Хале-Вилвоорде, Антверпен и Лимбург заедно с българските партньори – търговските палати от Добрич, София и Враца и с финансовата подкрепа на Фламандското общество разработиха и осъществяват този проект.

Фламандското общество провежда активна и успешна политика на интеграция и сътрудничество със страните кандидатки от Централна и Източна Европа. Основният инструмент при това е програмата за коопериране с Източна Европа.
. Чрез тази програма Фламандското общество предлага различни субсидии на организации, които могат да предложат и изпълнят съответни проекти с ясна добавена стойност както за страните от Централна и Източна Европа, така и за Фландрия с цел подкрепа на МСП при подготовката им за присъединяване.
Какво трябва да знаем едни за други
Някои факти и цифри
Фландрия
Фландрия е един от ключовите икономически региони на Европа. Тя се намира в сърцето на широката Западноевропейска промишлена зона, където се срещат англо – саксонската, латинската и германската култури. Тя може да разчита на високообразована работна сила. Освен това, изключителната транспортна мрежа предлага директни връзки до всички основни европейски пазари и – чрез пристанището на Антверпен – към света. Фландрия отчита грубо 60% от Брутния вътрешен продукт на Белгия.
Като допълнение към големия брой компании, големи и малки, вече съществуващи във Фландрия, столицата на областта, Брюксел, е главната квартира на Европейския съюз, на НАТО и на повече от 1,400 международни неправителствени организации.
Всички видове бизнес са благоприятствани от факта, че нейни непосредствени съседи са Франция, Германия, Холандия и Великобритания. Освен това е и една от първите страни – членки на ЕС, които въведоха Еврото, като по този начин дадоха допълнителни предимства за пан-Европейски бизнес операции. Повече от 60% от покупателната способност на ЕС е съсредоточена в радиус от 300 мили. Фландрия предлага на фирмите местоположението, гъвкавостта, бизнес уменията и предприемаческата култура, която им е необходима, за да успеят в Нова Европа.
Търговските взаимоотношения между Фландрия и България са се разширили през последните години. Експортът от Фландрия за България представлява 80% от този на Белгия и продължава да расте. Основните експортни стоки са фармацевтични продукти, автомобили, машини, месо и текстил. От друга страна, Българският експорт за Белгия се е увеличил пет пъти от 1996.

Директиви на Европейската комисия


1. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО СПИРТНИ НАПИТКИ И НАТУРАЛНИ СОКОВЕ
2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО ЗАМРАЗЕНИ ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ (включително за диабетици)
4. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО БИСКВИТИ
5. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО ШОКОЛАД
6. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
7. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
8. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО КОЗМЕТИКА
9. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО КЕТЧУП И МАЙОНЕЗА
10. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
11. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО БОИ
12. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО ВИНА

Работни инструкции за прилагането на Европейското законодателство

РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 1: ВНОСНИ МИТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 2: ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВЕ И ГРАНТОВЕ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 3: ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ОБОБЩЕНИЕ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 4: ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ТЕКСТОВЕ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 6: (ЕВРОПЕЙСКИ) СТАНДАРТИ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 7: ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ПАНАИРИ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 8: МОДЕЛИ НА ДОГОВОРИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА БИЗНЕС В ЕС ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 9: ИНКОТЕРМС
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 10: ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 12: БАЗА ДАННИ „ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ“ НА ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ „ПРЕДПРИЯТИЯ“
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 32: ЕВРО ИНФО ЦЕНТРОВЕ (ЕИЦ) – СПИСЪК
РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ N° 34: ПРОФИЛ НА СТРАНА