Двудневен семинар „Устойчиво развитие в Трансграничния район”

Представяне на изработената “ Стратегия за устойчиво развитие в трансграничния регион“
Представяне на информационни материали за устойчиво развитие и система за дистанционно обучение създадени в рамките на проекта
Представяне на добри практики от региона, свързани с Еко мрежата
Презентация Еко мрежа
Представяне на Европейската схема за управление по околна среда и одит (ЕМАС)
Презентация „Същност на Европейската екомаркировка“
Добри практики при прилагането : „Повишена информираност на туристическия клъстер за опазване и управление на околната среда“

На 14 и 15 март 2013 г. в град Мангалия, Румъния по проект „Повишена информираност на туристическия клъстър за управление и опазване на околната среда“ №2(4i)-2.1-8 бе проведен двудневен семинар на тема „Устойчиво развитие в Транс-граничния район”.

Семинарът акцентира основно върху устойчивото развитие в транс-граничния регион, неговата същност и значение. Беше представена и създадената по проекта Стратегия за устойчиво развитие в транс-граничния регион, а също и информационните материали изработени до момента. Беше представена системата за дистанционно обучение, чрез която фирмите ще могат да се обучават онлайн. Бяха споделени добри практики от регионите на Добрич и Констанца свързани с опазването на околната среда. На семинара бяха представена Европейската схема за управление по околна среда и одит (ЕМАС) и Европейската екомаркировка.

Снимки от събитието