[2017 - 2019] Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца

bg header
2017 – 2019 Проект: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца


Име на проекта: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца
Акроним: „LAB mobile”
Договор/Проект: № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158

Финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
Партньори:
водещ : СНЦ Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА (ЕИКТ ЕВРИКА), Добрич; България;
- Търговско-промишлена палата Добрич; България;
- Университет „Овидиус“, Констанца, Румъния;
- Асоциация „Институт за икономика  и развитие на туризма“, Констанца, Румъния.

Цел на проекта:

Да стимулира трудовия пазар в целевия трансграничен регион, създавайки дълготрайни условия за трудова мобилност, заетост и предприемачество чрез иновативни и устойчиви трансгранични инициативи


Основни дейности:
- Проучване  състоянието на трудовия пазар;
- Създаване на иновативна платформа за електронно обучение
- Оборудване на Център за Учене през целия живот (LLL Center) в град Констанца;
- Създаване на учебна програма, видео уроци и учебни филми за изучаване на румънски език за българи и български език за румънци, както и   провеждане на 2 езикови курса.
- Създаване на 4 модула по предприемачество в туризма и 3 учебни филма- за еко и селски туризъм, за културен туризъм и за спортен и приключенски туризъм, които ще бъдат общо достъпни на платформата за електронно обучение. Провеждане на три съвместни обучения.


Бюджет: 711 301,33 ЕВРО, от които 604 606,13 ЕВРО от ЕФРР

Период: май 2017 – май 2019

Страница на проекта: https://www.robgjobs.eu/

footer