Проект „ОТОД”

Проект OTODПроект „ОТОД” (2012 – 2014) е финансиран от програма „Леонардо Да Винчи – Трансфер на иновации. Чрез него се извършва трансфер на резултатите от проект „КРИЗИС”, чиято основна цел е фирмите да намерят решения за справяне с кризата по отношение на прогнозиране, предотвратяване и преодоляване на отрицателните й въздействия. Обучението и онлайн обучението са представени като основни инструменти за подпомагане при справянето с тези проблеми. Идентифицирани са четири основни икономически сектора, които се използват като основа за извършената работа: ИКТ, строителство, туризъм и облекло.

Основни фази на проекта:

  • Идентифициране на фирмите, които успешно са се справили с управлението на риска;
  • Трансфер на резултатите и разработване на добри практики сред държавите партньори;
  • Адаптиране на резултатите от проучването и разработване на модули за електронно обучение по управление на риска;
  • Прилагане на системи за управление на качеството с цел успешно управление на проекта;
  • Разпространение на резултатите сред основните целеви групи, с цел постигане на устойчивост.

За повече информация: http://fundacion.usal.es/otod/en/