[2019 - 2021] Проект “CVETNET”

cvetnet-logo-header

Проект “CVETNET”

Дигиталната трансформация на нашето общество и промените, които тя неминуемо води след себе си е голямо предизвикателство пред фирмите и техния човешки ресурс. Както ръководния състав, така и всеки служител в предприятието ще трябва непрекъснато да повишава своите дигитални умения, за да бъде в крак с новите изисквания на дигиталната ера, в която живеем.

Проект “CVETNET” е европейски проект, финансиран от програма „Еразъм+“ КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките“. Партньори по проекта са Търговско-промишлени палати от България, Австрия, Испания и Чехия. Работата по проекта започна през ноември 2019 г. и е с продължителност 24 месеца.

Основната цел на проекта е да изгради капацитета на организациите за продължаващо професионално образование и обучение и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за МСП, които се нуждаят от обучение за преквалификация и повишаване на квалификацията на техните управители и служители с оглед адаптирането към цифровата и дигитална трансформация.

Целевите групи на проекта са Търговско-промишлени палати, доставчици на ПОО, преподаватели в системата на ПОО, МСП, които са в процес на дигитална трансформация, техните служители, управители и ментори.

Основните дейности по проекта са провеждане на учебни посещения в държавите партньори, подбор и представяне на добри практики в областта на продължаващото ПОО, разработване на индивидуални обучителни програми за управители и служители в МСП и повишаване квалификацията на обучители чрез прилагане на смесена форма на обучение. Всички резултати ще бъдат съобразени с различията между поколенията по отношение на техния начин на работа и общуване, ценностна система и цифрови умения.

Очакваното въздействие на проекта е да засили ролята на организациите за продължаващо ПОО и да ги подготви за провеждане на курсове за преквалификация на служителите в МСП с оглед повишаване на дигиталните им умения, което от своя страна ще доведе до подобрена конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и насърчаване на ученето между поколенията.

Уебсайт на проекта: https://cvetnet.com/

1) CVETNET – колекция от добри практики (http://www.cci.dobrich.net/?page_id=2740);
2) Резултати от проучване (в прикачения файл);
3) Брошура – на англ. (в прикачения файл);
4) Бюлетин – на англ. ((в прикачения файл).

1) CVETNET – колекция от добри практики (http://www.cci.dobrich.net/?page_id=2740);

2) Резултати от проучване; (PDF)

3) Брошура – на ангийски език;(PDF)

4) Бюлетин – на английски език (Брой 1).(PDF)

5) Бюлетин – на английски език (Брой 2).(PDF)

6) Бюлетин – на английски език (Брой 3).(PDF)

За контакти: vstoyanova@cci.dobrich.net