„INNOCOOP“ 2004

Име на проекта: „INNOCOOP – Обучение в иновативни методи за коопериране чрез Интернет“;
Наименование на кратко: INNOCOOP;
Промотер на проекта: Интеркооп Кооп. В. Кастельон (Испания)
Брой партньори: 12 (от 7 държави) 7 България, Испания, Гърция, Финландия, Франция, Италия, Холандия)
Как се стигна до идеята за разработване на проект INNOCOOP
Идеята за проекта възниква на среща на представители на испански организации, работещи в селскостопанския регион на Кастельон на фермери и бизнесмени и предприемачи, заедно с представители на университети, обединени от идеята да потърсят мястото си в интензификацията на процесите на бизнес-коопериране в Европа. В селскостопанските региони малките и средни предприятия, както и гражданите не се чувстват подготвени за международно коопериране. Като причини за това се изтъкват липса на опит, на социална иновация, недостатъчни възможности за комуникации и придобиване на нови знания.
За да се отговори на тези потребности е необходимо да се намерят такива форми за придобиване на нови знания, умения, които насърчават иновациите и кооперирането.

Индивидуалното обучение е недостатъчно. Работниците в малки фирми в селскостопански региони не разполагат със свободно време и проявяват интерес към колективни форми на обучение докато работят. Факт е че в колектив, новостите се прилагат по-лесно, когато са предварително възприети от всички.
Т. е. този тип обучение има нужда от социална подкрепа, както и от обмен на мнения, идеи, опит, практики.
Членове на мрежата: европейски организации, обучаващи възрастни, центрове за професионално обучение и специализации, организации на предприемачите, кооперативи. Университети (Хелзинки, Кастельон и Ларенщайн); Търговски палати (от България и Испания); Съюзи и федерации на фермерите и кооперативите (Интеркооп, Унио де Лаурадорс, ФЕВЕКТА от Испания); консултантски фирми, специализирани в подпомагане на управление на организации (Италия, Испания); Агенции за развитие (Гърция) и институт за изследвания (Франция)
Какви са намеренията ни:
Човешките ресурси от селскостопанските региони (млади хора, току-ще завършили висше образование, работници, фермери, управители на малки и средни фирми), понякога изолирани от новите достижения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет да възприемат Интернет като стратегическо средство за тяхното развитие. ИКТ са важни инструменти за преодоляване на разстоянията, те насърчават обмена, комуникациите и развиват на дигиталната култура. Но тези проблеми не могат да бъдат разрешени само със стандартни курсове и обучения: необходимо е да създадем нови методи и умения за промяна на отношението и убеждението с цел постигане на „социална иновация“. Ако искаме да получаваме информация и да се обучаваме от „вън“, то трябва да създадем тези отношения за коопериране и иновации. Обученията по мениджмънт трябва да създадат среда за добри комуникации и обмен на ноу-хау. Друго решение за тези селскостопански региони е създаването на нови работни места, а следователно и на МСП. Това върви ръка за ръка с иновативни решения (например tele-work или работа от дистанция). Иновационния процес изисква нов тип взаимоотношения и между социалните партньори. Много често – жените са далеч от длъжности, изискващи вземане на решения, особено в селскостопанските региони и за тях не е лесно да бъдат обучени (често работят във ферми, на полето, грижат се за семействата си, нямат време). С новите методи те ще могат да участват по-лесно в обучителни дейности.
Резултати от проекта:
Първо ще създадем и поддържаме мрежа за коопериране: да се научим как да се кооперираме, чрез коопериране. След това ще съберем и обобщим информацията (използвайки Benchmarking Methodology) за създаване на концептуален модел и да адаптираме местната селскостопанска среда към новите реалности (организационно обучение, обучение чрез работа, колективно обучение, на основата на кооперирането и организационните иновации и дистанционното обучение). След това тази информация ще бъде обсъдена и дообогатена с предложения от веки от партньорите в проекта и дискутирана по време на международна среща. С така натрупаните нови знания и концептуалния модел (който ще бъде теоретичната база за процеса) ще разработим и експериментираме нов обучителен процес чрез обучителни модули, обучения за обучаващи, обучителен форум, обучителен ноутбук, дейности за популяризиране и проект за системи за оценяване. Третата част на резултатите ще се състои от информационни/софтуерни средства: информационна платформа за дистанционно обучение и работа, обучение за използването им и web за работа от дистанция и обучение в реално време.
Целеви групи: директна: менажери в предприятия, отговарящи за квалификацията и организацията на труд, ръководители на отделите за кооперирани производства, управители на МСП, ръководители на женски организации, техници, работещи в общините; индиректна (в дългосрочен план): работници, фермери, жени и млади работници. Фактът че целевите групи на проекта са много се дължи на разнообразието на партньорите в проекта и е изключително важно средата, в която те работят. Разработените от проекта инструменти ще бъдат използвани от различни групи.