Проект „MIXIT? – професионално многообразие”

Проект „MIXIT? – професионално многообразие”

mixitelogo Erasmus Logo

Проектът е финансиран от програма « Еразъм+ : Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» на ЕС. Той има амбицията да помогне на трудовите посредници, като им предостави подходящо обучение за успешна преквалификация на жени към традиционно мъжки професии. Целта е да се намали половата сегрегация на европейския трудов пазар и по този начин да се постигне предлагането на устойчиво обучение за включване на пазара на труда.

Равенството между жените и мъжете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Той е залегнал в договора от Рим, подписан през 1957 година и е една от положителните тенденции в днешно време, изразена в увеличаването на броя на жените на пазара на труда и  повишаването на тяхното образование и професионална квалификация.

Неравнопоставеността между половете обаче продължава да бъде реалност и участието на жените на пазара на труда е свръхпредставено в най-ниско платените сектори и почти отсъстват на отговорни позиции.

Работещите жени в Европа са едва 63% срещу 76% мъже, а 35% от тях са съсредоточени в 6 категории по-нископлатени професии, като продавачки, домашни помощнички, лични асистенти, служители, секретари и персонал по поддръжката, като заплатата им е с 16% по-ниска от тази на мъжете.

Традиционно мъжките професии са по-добре платени, а заетостта при тях е на пълно работно време. Така се оказва, че пазарът на труда е разделен на „мъжки” и добре платени” професии и на „женски”, които трудно могат да ги догонят.

Дълготрайно безработните жени са най-силно повлияни от този феномен. Единствените умения, от които има нужда за упражняването на така наречените „женски” професии са тези, свързани с домакинството и това кара жените да се насочват именно към цитираните по-горе категории.

Ето защо ролята на консултантите и трудовите посредници се оказва решаваща.

 • Възможно ли е жените да изпълняват мъжка професия?
 • Как да стане това, без да са преминали обучение?
 • Как да преборим стереотипите и предразсъдъците на пола?
 • Как най-добре да се ориентираме?
 • Към кои професии?

Цели на проекта:

 • Осведомяване за професионалното многообразие;
 • Преориентиране на търсещи работа жени към традиционно мъжки професии;
 • Улесняване заетостта на жените;
 • Валоризиране на уменията и компетентностите, придобити по неформален път;
 • Улесняване наемането на жени, упражняващи “мъжки” професии;
 • Осигуряване на устойчива и равнопоставена заетост.

Дейности:

1. Организиране на срещи с работодатели—фирмени визити.
2. Провеждане на проучване сред жени упражняващи мъжки професии.
3. Разработване на ръководство с 10 ключа за успешно професионално преориентиране на жени към мъжки професии;
4. Разработване на Наръчник за трудови наставници относно преориентиране на търсещи работа жени към мъжки професии.

За повече информация: https://sites.google.com/site/mixitemetiers/