Стартира приема на проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)

Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Общият бюджет на процедурата е 117 514 155 лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % – за предприятията от сектора на занаятите.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 часа на 16.09.2024 г.

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до  3 (три) седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Въпросите могат да се задават само в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/InfoQA/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa.

Отговорите на въпросите на кандидатите ще се публикуват на интернет страницата на МИР (https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/proczeduri-po-pkip/podkrepa-za-semejnite-predpriyatiya-predpriyatiyata-ot-tvorcheskite-industrii-i-zanayatite/), както и в ИСУН – в раздела на процедурата, в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване.