Прессъобщение

header-bg
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Проект: “Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”


Проект за трансгранично сътрудничество, за популяризиране на нови концепции и разработване на стратегии, без инвестиции в инфраструктура.
Проектът се финансира от програма Interreg V-A Румъния-България, която е последовател на Програмата за трансгранично сътрудничество 2007-2013 между двете страни.
Проектът е по приоритетна ос „Зелени региони” и има за цел улесняване създаването и прилагането на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство.

Водещ партньор:
Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца
Партньор:
Търговско-промишлена палата Добрич

Общ бюджет: 334.181 евро, от които 284.053,85 евро от ЕФРР
Бюджет за CCINA – 191.584,95 евро
Бюджет за ТПП Добрич – 142.596,05 евро
Финансов принос на всеки партньор: 2% от съответния бюджет

Период на изпълнение: 24 месеца
от 03.02.2016  до 02.02.2018

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • улесняване на създаването на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство;
 • улесняване на приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното и природно наследство;
 • подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство;
 • създаване на трансгранична рамка за подкрепа на бизнеса при приемането и прилагането на стратегии опазващи културното и природно наследство.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Трансгранична стратегия за развитие на бизнеса, опазваща природното и културно наследство

 • ръководство за регулиране и прилагане на устойчивото използване на природните и културни ресурси;

Рамка за изпълнение, обхващаща трансграничния регион

 • инструменти – обучения за експертите, онлайн материали, система за награждаване и признаване;
 • Пилотна фаза на внедряване в окръг Констанца и област Добрич, насочена към местните бизнес общности.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Търговски палати и бизнес асоциации в пограничния регион от България и Румъния;
 • Частен сектор;
 • Публични институции и заинтересовани страни;
 • Туристи и граждани от регионите на партньорите.

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

Дейност Събития Местоположение (държава) Отговорен партньор
A.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни, създаване на работна група, която да защитава културното и природно наследство и ресурси в България и Румъния. Страните, ще бъдат включени в изпълнението на стратегията. 1 среща в Констанца Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.2. Определяне на рисковете, натиска и конфликтите породени от туризма и други икономически дейности. 4 фокус-групи – 2 в Констанца и 2 в Добрич Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.3. Определяне на интересите, действията, мотивацията, средства, стратегиите и т.н. на частния сектор отнасящи се до икономически дейности, предприети по отношение на природното и културното наследство
Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.4. Стратегия за развитие – Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство


1 среща в Констанца Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.5. Консултации на заинтересованите страни
Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.6. Финализиране, одобрение и публикуване на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство. 1 двудневно събитие в Констанца Румъния,

България

ТПП Констанца
A.1.7. Промоция на Стратегията за развитие на бизнес среда опазваща природното и културно наследство.
Румъния,

България

ТПП Констанца
A.2.1. Създаване на средства за реализиране.
Румъния,

България

ТПП Констанца
A.2.2. Обучение на пограничните организации партньори за изпълнение на стратегията. 2 двудневни в Румъния – Крайова и Констанца, и

2 двудневни в България – Добрич и Русе

Румъния,

България

ТПП Констанца
A.3.1. Информационна кампания адресирана до туристическите и бизнес общества в Добрич и Констанца относно стратегията и концепциите опазващи природното и културно наследство. 4 семинара в Констанца

4 семинара в Добрич

Румъния,

България

ТПП Добрич
A.3.2. Пилотно обучение за бизнес общностите в Добрич и Констанца. 2 в Констанца

2 в Добрич

Румъния,

България

ТПП Добрич
A.3.3. Пилотна сесия за измерване на влиянието от икономическите дейности върху културното и природно наследство и награждаване на  бизнесите, които най-добре ги опазват. 1 събитие  в Констанца

1 събитие в Добрич

Румъния,

България

ТПП Добрич
A.3.4. План за действие за изпълнение на стратегията на гранично ниво. 1 двудневно събитие в Добрич Румъния,

България

ТПП Добрич
A.4. Дейности свързани с визуалната идентичност на проекта. начална прес-конференция

1 в Констанца и

1 в Добрич

събития за край на проекта

1 в Констанца и

1 в Добрич

Румъния,

България

ТПП Добрич
A.5 Дейности за управление, координация, докладване. 12 срещи в Констанца

12 срещи в Добрич

Румъния,

България

ТПП Констанца

ТПП Добрич

footer-bg