Подновяване на изпълнението на ПРОЕКТ „SUCCESS“

press-upper-part
От 27.06.2022 Търговско-промишлена палата Добрич подновява изпълнението на ПРОЕКТ „SUCCESS“ финансиран от инициативата EU4Business: Connecting Companies на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES

Бюджет на проекта: 59 999 евро, принос от ЕС: 56 999 евро (95%)
Период на изпълнение: 20.01.2022 – 22.08.2022
Партньори: Търговско – промишлена палата Добрич, България – Водещ партньор
Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова (IACH) – Партньор
Територия на действие: България и Молдова
Сектор: Творчески индустрии
Цел на проекта: Да подкрепи български и молдовски МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне на консултантски услуги.

Основни дейности:
• Бизнес мисии – юли 2022 в Добрич и Кахул;
• Изложение на местните представители на творческите индустрии в Добрич, България – 20 юли 2022;
• Конференция относно финансирането от ЕС за сектора и споделяне на добри практики в Кахул, Молдова – 27 юли 2022;
• Онлайн срещи между бенефициентите и партньорите;
• Предоставяне на консултантски услуги;
• Разработка на електронно ръководство за възможностите за финансиране и добри практики в сектора – творчески индустрии.

Целеви групи: представители на фирми, сдружения, лица упражняващи свободни професии в сектор творчески индустрии

Регистрация: За потвърждаване или заявяване на желание за включване в дейностите по проекта – регистрация на следния линк: http://bit.do/id108eu4bcc

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА: 05.07.2022

За контакти и по-подробна информация:
Герман Германов – Ръководител на проекта
е-mail: ggermanov63@gmail.com; мобилен телефон 0899 115590
Татяна Гичева – Организатор „Събития“
е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 115596
Георги Колев – Организатор „Комуникации“
е-mail: gkolev@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 026851

press-bottom-part