„MOBPART“ 2004

Проектn МОБПАРТ – Транс-гранично бизнес коопериране за мебелната индустрия в регионите на Констанца и Добрич
Име на проекта: МОБПАРТ – Транс-гранично бизнес коопериране за мебелната индустрия в регионите на Констанца и Добрич;
Наименование на кратко: МОБПАРТ;
Партньори: Камара за търговия, индустрия, навигация и селско-стопанство – Констанца, Румъния и Търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център BG809 – Добрич
Цел: Да допринесе за трансграничното коопериране, чрез осъществяване на директни контакти между фирми, провеждане на бизнес-срещи и създаване на условия за сформиране на смесени дружества, в процеса присъединяване на Румъния и България към Европейския съюз
Целеви групи:
Предприемачи, работещи в мебелната индустрия, от регионите на Добрич и Констанца, в това число производители и търговци на мебели и мебелни аксесоари, материали и суровини за мебелната индустрия, както и държавни или частни сдружения и организации, които подкрепят и съдействат за трансграничното сътрудничество в тази област.
Участието от двете страни е реципрочно.
Общ брой директни бенефициенти – 80
Период: февруари 2004 – ноември 2004
Дейности:
с прякото участие на бенефициентите:
1. Избор на участниците : 10 румънски и 10 български фирми, които ще представляват „пилотна група“.
2. Обучителен курс за пилотната група: за подпомагане по-доброто позициониране на фирмите на Европейските пазари и разработка на по-добри стратегии за бизнес коопериране. Продължителност на курса – 4 дни (16-20 март) в гр.Констанца. Основни теми: Европейски тенденции в областта на дизайна, технически, финансови и маркетинг стратегии.
3. Създаване на румъно-българска професионална асоциация на производителите и търговците на мебели, наречена „МОБПАРТ“. Ще бъде регистрирана в Констанца, с основен предмет на дейност подпомагане на членовете с услуги, развиващи транс-граничното сътрудничество.
4. Провеждане на бизнес-форуми и посещения по фирми: 22-23 април – Добрич; 20-21 май – Констанца.
5. Посещение на панаир за мебели – в Букурещ – 8-12 септември и в София 22-26 септември.
6. Финална среща на асоциацията – октомври 2004.
Промоционални и информационни материали:
1. издаване на брошура на английски език за социално-икономическата рамка в двата региона – 1000 броя
2. издаване на каталог, представящ мебелната индустрия в двата региона – 400 броя
3. създаване и поддържане на База Данни с производители, търговци, доставчици на аксесоари и материали от Румъния, България и други европейски държави
4. създаване на web site за проекта, към сайта на Търговската палата на Констанца и линк към него от страницата на Търговската палата и Евро Инфо Център.