[2015 - 2017] Проект ALIANZA – Дизайн и разработка на система за управление на дуалното обучение за МСП

ALIANZA-LOGO-01[1]


Име на проекта: ALIANZA – Design and development of a management system of Dual Training for SMEs

ALIANZA – Дизайн и разработка на система за управление на дуалното обучение за МСП

Финансираща програма: Еразмус + КА2 , референтен номер: 2015-1-ES01-KA202-016193

Партньори:

  • FORMETAL, Испания – Координатор
  • INVESLAN, Испания
  • ABU, Германия
  • ABIF, Австрия
  • ТПП, България
  • Vytautas Magnus University, Литва

Цел:

Сътрудничество между малкия бизнес и центровете за професионално обучение, подобряване на качеството и ефективността на процеса на обучение, повишаване на пригодността за заетост на учениците  на качествени работни места

Целеви групи:

  • МСП и центрове за професионално обучение
  • собственици и управители на МСП, обучаващи институции, учащи в професионални училища

Период: 01.09.2015 01.09.2017


Дейности:

1. Дизайн и разработка на система за управление на дуалното обучение в малките и средни предприятия,

насочена към:

- Насърчаване на създаването на сдружения на МСП, с общи нужди и материални и нематериални ресурси,

- Допълнителни възможности за ученици и обучителни центрове, свързани с дуално професионално обучение.

2. Работни закуски с представители на бизнеса и обучителни институции за представяне и популяризиране на системата

3. Заключителна конференция за разпространение на резултатите

Сайт на проекта: http://alianzaproject.eu/

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/AlianzaProject/

Russian-Online-Disclaimer