„ЕВРО – ДОБРУДЖА“ 2005

„ЕВРО-ДОБРУДЖА“ – Трансгранично бизнес коопериране за икономическо развитие на регионите Констанца и Добрич
Име на проекта: Трансгранично бизнес коопериране за икономическо развитие на регионите Констанца и Добрич
Наименование на кратко: “ЕВРО – ДОБРУДЖА”
Партньори: ТПП/ЕИЦ Констанца, Румъния и ТПП/ЕИЦ Добрич, България
Цел:
05чрез общи инициативи, да се стимулира трансграничното коопериране, за ускоряване на икономическото развитие в регионите на Констанца и Добрич.
Целеви групи:
Директни бенефициенти: 900 предприемачи, 100 местни структури на управление и НПО от областите на Констанца и Добрич
Индиректни бенефициенти ще бъдат различни организации, получаващи информация и помощ при разработването на проекти по ТГС.
Период: януари – ноември 2005
Дейности:
1. Разработване на ръководство “Евро – Добруджа” на румънски и български език относно:
05Европейското ТГС – концепция, история, цели, ползи и трудности, успешни проекти;
05Добри практики в ТГС – същност на малките ТГС проекти, източници на финансиране, проекти и добри практики;
2. Закупуване на книги, брошури и други материали свързани с темата;
3. Информационна кампания “Евро – Добруджа”:
05Разпространение на ръководството “Евро – Добруджа” на хартиен и електронен носител в регионите на Констанца и Добрич;
05Промоция на концепцията за ТГС с помощта на местните медии, чрез публикуване на ежемесечни резюмета на глави от ръководството, в регионалния печат на Констанца и Добрич.
05Създаване на уебсайт “Евро – Добруджа” с цел промоция на концепцията за ТГС, проекта и неговите резултати, както и обединяване на двата съществуващи уебсайта (www.cbc.ccina.ro и www.mobpart.ccina.ro), разработени по предходни ТГС проекти.
05Създаване на он-лайн база данни за насърчаване на партньорството, различни инициативи и проекти по ТГС.
4. Трансфер на добри практики по ТГС – 4 дневен семинар в Констанца с 50 души участници, 12 от които българи.
5. Посещения на фирми, с примери за трансгранично сътрудничество в Румъния за 12 български участници.
6. Посещения на фирми, с примери за трансгранично сътрудничество в България за 12 румънски участници.
7. Създаване на клуб “Евро – Добруджа“: организация, за насърчаване на инициативи и партньорства свързани с ТГС. Срещите на клуба се осъществяват в Констанца.