„Гласът на МСП в Европейските политики“ 2006

ПРОЕКТ: „ГЛАСЪТ НА МСП ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ“ КЪМ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРЕДПРИЯТИЯ“

Общи цели:

 • да подпомогне ЕК при създаване на по-благоприятна регулативна и административна рамка за МСП
 • да се засили участието на МСП в процеса на създаване политиките на ЕС
 • Специфични цели:

 • бързо и лесно консултиране с МСП
 • да се предостави на ЕК качествена и лесна за използване информация, получена като обратна връзка от МСП чрез препращане мнението на фирмите по отношение на ключови теми, предложени за обсъждане
 • да се насърчи участието на МСП в консултации по европейски политики, които конкретно ги касаят
 • Целеви групи: МСП в регион Добрич
  Период: май 2006 – октомври 2006
  Дейности:
  Провеждане на 3 панела на теми, предложени от ЕК, всеки от които включва следните дейности:
  1. Кратко представяне на съответната тема по време на БЗ на ТПП – Добрич;
  2. Публикация на анкетна карта по темата в бълетина на ТПП/ЕИЦ и на www.infodesk.dobrich.net и www.cci.dobrich.net
  3. Набиране на информационни материали, уеб сайтове по темата, които да се предоставят на МСП за запознаване и обогатяване на знанията;
  4. Избор на 10 МСП, които да бъдат посетени от експертите на ЕИЦ -Добрич и в разговор да попълнят анкета;
  5. Кръгла маса – среща-дискусия по темата – между МСП, участвали в анкетата, ръководена от модератор;
  6. Предоставяне на консултантска помощ на фирмите по темата,с цел повишаване на тяхната информираност и познания;
  7. Обобщаване мнението на МСП и изпращане до ЕК.
  Обобщеното становище ще бъде разпространено в медиите и на уеб сайт www.infodesk.dobrich.net и www.cci.dobrich.net

  Информационна листовка: изтеглете от тук