Доклад за въздействието на туристическата индустрия по крайбрежието на Черно море

Доклад за въздействието на туристическата индустрия по крайбрежието на Черно море от района на Констанца и Добрич върху околната среда създаден в рамките на проект „Повишена информираност на туристическия клъстър за управление и опазване на околната среда“.

Много са отраслите в икономиката, които дължат своето развитие на природни ресурси от различен вид, но като че ли няма друг отрасъл като туризма, който толкова много да зависи от състоянието на природата.

Основната цел на доклада се състои в извършване на анализ и  оценка  на въздействието на туристическата индустрия по крайбрежието на Черно море от района на Констанца и Добрич върху околната среда.

Предмет на изследване е въздействието на хотелиерската дейност. Хотелиерската дейност се осъществява в околната среда и тя въздейства пряко върху нея. Отрицателните въздействия на хотелиерството върху околната среда са съществени. Туристическите въздействия произтичат от засилената инвазия на туристопотоците и имат разнопосочно вредно проявление. Формите на въздействие на хотелиерската дейност са множество и са определени от развитието на туристическата индустрия. Броят на посетителите на екологично чувствителни обекти се увеличава непрекъснато поради нарастващия интерес към природните забележителности. Най-замърсените градове са много често най-големите туристически центрове. Природните паркове и защитените местности са застрашени от големия брой посетители, от стремежа към все повече дейности на открито в тях, както и от строежа на нови туристически обекти в тяхната периферия.

Можете да свалите доклада на български и румънски език от ТУК