„ENTER“ 2006

ENTER (Enterprises and Trademarks in European Regions – предприятията и търговските марки в европейските региони)

Participants ENTER

Име на проекта: ENTER (Enterprises and Trademarks in European Regions – предприятията и търговските марки в европейските региони)  n°DGENTR/EIC IT385/SI2  с финансовата подкрепа на Генерална дирекция
„Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия
Наименование на кратко: ENTER
Партньори:
Проектът се осъществява от мрежата на Евро Инфо Центровете водещ: Евро Инфо Центърът в Кампобасо, Молизе, Италия и Евро Инфо Центровете в Русе и Добрич, България и Букурещ, Констанца, Бая Маре и Брашов, Румъния.
Цел: да се създаде интерактивен продукт (CD), който да дава информация за процедурите и действията по регистрация и управление на търговска марка и патенти в страните-участнички в проекта и най-вече по отношение на т. нар. търговски марки и патенти на Общността (Community Trademarks and Patents).
Целева групи: МСП в регионите на действие на съответните ЕИЦ
Период: 2006 година
Дейности:
съставяне и популяризиране на CD, съдържащо микс от информация и методология за получаване на практически знания за управление на интелектуалната собственост на фирмата
Мястото на предприятията в проект ENTER:
участие в потребителската група (група от специалисти, представляващи интересите на по-голям кръг фирми, изготвящи препоръки относно съдържанието на CD, съгласно конкретните нужди на МСП)
оценяване на прототипа на CD по време на фазата на тестване
безплатно ползване на готовия продукт

Писмо и заявка за участие: Изтеглете от тук
Въпросник за търговски марки и патенти: Изтеглете от тук