Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДМИНИСТРИРАНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ДОБРИЧ

Кои сме ние?
Търговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена, както частни, така и държавни фирми от региона на Добрич. ТПП предлага съдействие и на частни лица и фирми нечленове. Търговската палата – Добрич е създадена с убеждението, че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет. Целите на Търговско-промишлената палата – Добрич са да стимулира международната търговия и инвестиции, да насърчава обмена и да представлява интересите на членовете си на местно и международно ниво.

ТПП Добрич и поверителността на личните данни на физическите лица
За изпълнение мисията и целите на ТПП Добрич, организацията събира информация предимно свързана с предприемаческата дейност. Това до голяма степен са данни и показатели в областта на икономическото развитие.
Убедени сме, че успехът на всяка стопанска дейност е неразривно свързан с хората, които я управляват. Предприемачите/работодателите са моторът на икономиката и без тях тя не би могла да съществува и да се развива. Това е причината, поради която ТПП Добрич събира, освен бизнес-информация, още и лични данни на предприемачите/работодателите, които представляват учредените различни форми на стопанска дейност, както и лични данни – данни на други лица, които работят/съдействат за развитие на икономиката – представители на сдружения и фондации, както и експерти, представители на държавни институции и международни организации.

Защо събираме личните данни?
Причината за събирането на лични данни е тясно свързано с постигане на целите и задачите на ТПП Добрич – по устав и в изпълнение на нормативни актове.
Чрез тази декларация ТПП Добрич Ви предоставя информация за естеството на личните данни, които събира и обработва, за да придобиете яснота за целта на тяхното събиране, Вашите права и как опазваме поверителността на Вашите лични данни.
Тази декларация е предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи членове и под различни форми – партньори на ТПП Добрич.

Как и какви лични данни събираме?
Данни, свързани с членство в ТПП Добрич и/или с предоставяне на услуги от ТПП Добрич и БТПП.
ТПП Добрич събира тези данни предимно въз основа на декларации и др. документи (на хартиен или електронен носител, включително и през сайта на ТПП Добрич), които Вие ни предоставяте и/или подписвате – в процедурата по регистрация в БТПП и/или по заявени услуги от Ваша страна. Поради необходимост от комуникация между нашите организации част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор. Друга част от Вашите лични данни, събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията. Може да Ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, за продукти и услуги на други наши членове, които биха Ви били интересни, като тази информация може да е част от информационните ни бюлетини.
Личните данни, които събираме, са в минимално количество и са само тези, необходими на ТПП Добрич/БТПП за постигане на съответната цел (напр. име, адрес), а в случаите, когато нормативен, или административен акт изискват това – и ЕГН/данни лична карта/данни международен паспорт.

Видеозаписи
ТПП Добрич събира лични данни и чрез видеозаснемане на събития, в които участват членове и партньори на ТПП Добрич.
Някои от тези събития са публично достъпни, вкл. и техните записи, предвид техният обществен интерес и стойност, имат новинарска важност и са в полза на деловите среди в страната. Като активни участници в тези събития е възможно да бъдете включени в тези записи. В голяма част от случаите на записите могат да бъдат безспорно идентифицирани само ограничен кръг от лица. За други участници има информация, но те биват разпознавани от по-тесен кръг хора.
В общия случай лицата се асоциират с бизнеса, който представляват или с темата, която ги интересува. Ако по някаква причина не желаете или смятате, че тези записи нарушават поверителността на Вашите лични данни, можете да предупредите нашите представители на входа на събитието и да заемете място, което е с най-малък акцент на заснемането.

Бисквитки на сайта
Сайтът на ТПП Добрич събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на ТПП Добрич да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.

„Бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на БТПП. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.

Как съхраняваме Вашите лични данни?
Организацията събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица
Организацията разкрива Вашите лични данни:
- само пред държавни и общински органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Организацията, в това число и мрежата от видеокамери; на лица, извършващи услуги в различни сфери;
- с публични органи и институции и с частни субекти (в страната и в чужбина)– при услуга, предоставяна от ТПП Добрич по Ваше искане/пълномощно.

Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.
Вашите лични данни се съхраняват от Организацията за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на такъв законен срок, Организацията приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии.
Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения. Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Достъп до информация и Вашите права
Предвид стойността на информацията, която ТПП Добрич съхранява прилагаме строга организация за достъп до данните. Това е направено с цел да предотвратим нерегламентиран достъп, грешки или злоупотреба с Вашите лични данни.
Като отговорна организация ТПП Добрич спазва всички гарантирани с европейските и националните закони права на физическите лица, свързани със защитата на техните лични данни. ТПП Добрич съблюдава всяко нормативно изискване, като отчита конкретните обстоятелства, формите на събиране на данните, правните основания и целта на тяхното събиране. Услугите на ТПП Добрич са насочени за развитието на бизнеса и поради това не използваме техники за прoфилирането Ви с оглед Ваши лични характеристики. Освен че е Ваше право да поискате „корекция“ на личните Ви данни в случаи на необходимост, разчитаме на Вас да упражнявате това право и за да ни помогнете да разполагаме с точна и актуална информация за Вас.

В случай че желаете да упражните някое от Вашите права, нашите служители ще Ви съдействат с грижа и внимание към Вас.

Допълнително имате право по Ваша преценка да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg

При всички случаи и независимо от конкретното обстоятелство, можете да потърсите отговори и да отправяте искания, свързани със защитата на Вашите лични данни и правата, свързани с тях, към Главния секретар отговорен за защитата на личните данни – Г. Германов
чрез E mail: ggermanov@cci.dobrich.net
или телефон: 058 601471

Можете да се свържете с нас и чрез следните координати за връзка:
гр. Добрич, ул. „България“ № 3
E mail: cci@dobrich.net