„Преодоляване на информационните бариери“ 2005

„Преодоляване на информационните бариери за бизнес развитие на местно ниво“ по програма „Насърчаване на регионалното сътрудничество“,на Европейската комисия

Общо 58 ЕИЦ от страните членки и кандидатки на ЕС са одобрените по тази програма, между които са и пет ЕИЦ от България.
Цели:
05да се подобри информационната среда за развитие на бизнеса в региона;
05да се подобрят услугите предоставяни за МСП на местно ниво
05да се насърчи взаимодействието между организациите и институциите, които ги предоставят;
05да се популяризира ролята на ЕИЦ Добрич и партньорите по проекта;
05да се ангажират на местно ниво мрежи от местно, регионално, национално и европейско значение.
Целеви групи: МСП в регион Добрич
Период: 29.10.2004 – 29.10.2005.
Дейности:
05провеждане на срещи между партньорите, с цел създаване на устойчив механизъм за предоставяне на услуги за бизнеса; систематизиране на услугите, предоставяни от организациите и институциите – партньори и създаване на мрежа от допълващи се услуги за улесняване на бизнеса; както и съвместно разработване и осъществяване на проекти;
05създаване и поддържане на web site, лесно достъпен, предоставящ он-лайн консултации и съдействие, съдържащ полезна, надеждна и актуална информация за бизнеса. Той ще действа като виртуален офис, тъй като ще съдържа каталог с услугите на всеки партньор, ще могат да се правят запитвания за бизнес коопериране, ще се предоставят оферти, ще се публикува информация за програми, финансиращи бизнеса, ще има рубрика за най-често задаваните въпроси, както и форум за обратна връзка.
Партньори:
05мрежата на ЕИЦ в страната,
05Европейски Иновационен Център,
05Агенция за малки и средни предприятия,
05Европейски Информационен Център – Търново,
05областен управител,
05общините в област Добрич,
05„Европейски клуб“ – Добрич.
Финансиране:обща стойност на проекта в евро 17 797, от които 14 000 от ЕК