Проект BEST BOSS

BEST BOSS

imageedit_1_4886628236

BestBoss e краткото име на Европейския проект „Процедура за оценкана унаследяването на бизнеса в малките и средни туристически предприятия в Европа“, който се изпълнява по програма Erasmus+.

Проектът изяснява Европейската ситуацията, концепция и опит по отношение унаследяването на фирми и генерира модели за оценка, които отрязават изпълнението на новите разпоредби, свързани с малкия и среден туристически бизнес.

Това води до нова форма на сътрудничество между фирми и институции за висше образование. Университетите имат потенциал и ноу-хау за разработване и прилагане на професионалните процедури за оценка на наследници/приемници на предприятията и разработка на концепции на човешките ресурси.

В момента липсва подходящо коопериране между бизнеса и университетите, както и обща комуникация и реални възможности за предоставяне на съвместно ноу-хау за оценка на унаследяването на бизнеса. Това всъщност е ключовия аспект на този проект – да се преодолее този проблем чрез свързване на двете заинтересовани страни.

Четири университета, отговарящи за научните подходи в този проект, и четири организации, представляващи нуждите на фирмите, съчетават познанията си, за да се изправят пред това предизвикателство:

Aвстрия: European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (E.N.T.E.R.)

Белгия: Via Via Tourism Academy

България: Търговско-промишлена палата – Добрич

Германия: FHM Schwerin – University of Applied Sciences

Германия: Mbi Mecklenburger Bildungsinstitut GmbH

Великобритания: Grwp Llandrillo Menai, Wales

Румъния: Bucharest University of Economic Studies

Словения: University of Primorska, Faculty of Education

Какви са задачите пред BestBoss?

Основната задача на проекта BestBoss е да тества и доразработи модел за оценка, за да консултира туристическите фирми в  процеса на унаследяването им. За тази цел проектът предприема следните стъпки:

  • Разработка на насоки и качествени стандарти за успешно унаследяване на фирмите в туризма;
  • Разработка на идея за обучение по модела за оценка BestBoss;
  • Публикуване на Стратегически документ BestBoss, който ще допринесе за повишаване на осведомеността относно ниското равнище на европейските традиции в оценяването на унаследяването и ще предложи стандарти в областта на туризма;
  • Споделяне на нашия опит и  констатации за иницииране на  решаващи промени за по-добри психологически, икономически и политически стандарти в цяла Европа.

Каква е ролята фирмитепри участието им в проекта?

BestBoss залага на сътрудничеството между университетите и фирмите, тъй като цели да разработи не просто теоретична концепция,  а приложими моделив самата икономика. Затова европейските мрежи от заинтересовани страни играят значителна роля. Те гарантират необходимите практически аспекти и обмяната на опит при разработването на подходящи модели за оценка.

Европейските туристически фирми се нуждаят от устойчива подкрепа, за да се изправят пред демографските промени. Иновативните и приложими модели за оценка, предлагани от този проект, са съобразени с фирменото разообразие, човешките ресурси и пазарната диференциация.

Какви за ползите за фирмите от участието им в проекта?

Проектът  BestBoss предлага на малките и средни предприятия различни възможностиза структуриране на процеса на вземане на решения при планирането на човешките ресурси и наследяването на фирмата.

Резултатите от BestBoss се основават на научни изследвания и икономически опит. BestBoss предлага уникална и сигурна измервателна система, която включва всички небходими решения по отношение унаследяването на фирмата. Важна характеристика е индивидуалностт: Всяка фирма в сферата на туризма може да приспособи инструмента към индивидуалните си изисквания.

Създаденият модел на оценка показва силните и слаби страни на потенциалните наследници и ги сравнява като използва профила на компетенции, разработен от Best Boss, с гледището на реални ръководители на туристически фирми. По този начин необходимостта от промени става очевидна и проблемът лесно може да бъде отстранен (например чрез специализирано обучение или продължаване на образованието).

Като резултат:  Малките и средни туристически фирми ще намерят по-лесно подходящите наследници на своя бизнес.

Информация за проекта ще намерите на:

http://www.fh-mittelstand.de/bestboss/

footer-1