„Q-Placements“ 2008

Проект за качествена професионална  практика на учениците от професионалните гимназии и колежи в чуждестранни фирми

bcc_logo

В повечето европейски страни въпросът с провеждането на професионални практики и стажове в предприятията е законово уреден. За тази цел има изготвени насоки и материали, които да осигурят качественото провеждане на стажа. Но когато става въпрос за мобилност на учениците и провеждането на практиката в друга държава, съществуват определени ограничения, които трябва да се вземат под внимание, за да протече тя успешно. Различните страни, които участват в организирането на професионалната практика на учениците често са изправени пред различни трудности, които ограничават участието на стажуващите в програми за мобилност, като например малки и средни предприятия, които мислят, че е много трудно да приемат чуждестранни ученици на стаж или учители, които биха желали да насърчат своите ученици да се включат в професионална практика в чужбина, но не знаят как да открият подходящата фирма, която да ги приеме, или пък ученици, които не желаят да поемат риска да стажуват в чуждестранна фирма, поради несигурност дали практиката ще бъде успешна и т. н.

ЦЕЛИ

Основната цел на проекта е да улесни процедурите по организиране на международната професионална мобилност на учители, посреднически организации, ученици и фирми чрез изработване на леснодостъпен наръчник, който ще бъде преведен на националните езици на партньорите. Този наръчник ще улесни фирмите, учениците и техните преподаватели при участието им в съществуващите програми за ученическа мобилност.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Проект „Q-Placements” стартира през месец октомври 2009 г. и ще продължи до септември 2010 г. (2 години).

ПАРТНЬОРИ Консорциумът се състои от организации в подкрепа на предприемачеството, Търговско-промишлени палати и Центрове за професионално образование с богат опит в провеждането на професионални практики в предприятията и в много добри отношения с фирмите и центровете за професионално обучение. Търговско-промишлена палата – гр. Тераса (Испания) – Водещ партньор Дирекция „Образование” при Община – Тераса (Испания) Колеж при университет „Plantijn” – Антверпен (Белгия) Търговско-промишлена палата – Добрич (България) Търговско-промишлена и земеделска камара – Тимишоара (Румъния) Търговско-промишлена камара – Пловдив (България) Словенска търговско-промишлена камара (Словения) Фондация за насърчаване на предприемачеството (Полша) Иновационен център – Бауцен (Германия)

НАРЪЧНИК НА 10 ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКА: Пряк резултат от проекта е изготвянето на наръчник, който ще улесни различните участници в организирането на професионалните практики за учениците. Той ще бъде изработен с цел да предпази от неуспешни стажове в чуждестранни фирми, да изясни ролята на всеки един от участниците в организирането на професионална практика извън пределите на страната, като улесни качеството на процедурите за мобилност и вземе под внимание общите и местни потребности на участниците. Наръчникът ще се издаде на английски, български, испански, каталунски, немски, полски, румънски, словенски, френски и холандски език.

МЕСТНИ РАБОТНИ ГРУПИ: Във всяка страна партньор по проекта ще се сформират работни групи в областта на професионалното образование: преподаватели, директори на Центрове за професионална квалификация, ученици, институции в областта на професионалното образование, синдикати и посреднически институции. Те ще работят по проблемите на стажуването в чуждестранни фирми, като тяхното становище ще се вземе под внимание при изготвянето на наръчника, за да се адаптира той към специфичните потребности на всяка държава. Наръчникът ще бъде тестван в работните групи по места, преди окончателното му издаване.

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА Наръчникът ще бъде публикуван на уебсайта на проекта през лятото на 2010 г. Повече информация за проекта ще откриете на адрес: http://www.q-placements.eu

ОСВЕДОМИТЕЛНА КАМПАНИЯ: Ще бъде организирана осведомителна кампания с цел популяризиране на резултатите и ползите от този тип мобилност, насочена към различните участници в областта на професионалното образование и практика.

За повече информация:
Веселина Стоянова, тел: 601 435, vstoyanova@cci.dobrich.net
EU Supported