Проект GREEN: МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

Logo_GREEN

Проект GREEN: МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

Международният проект GREEN: “МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ“ предлага Европейски инструмент в електронен вид за признаване, трансфериране и капитализиране на знанията, способностите и компетенциите на работниците в ключовите сфери на възобновяемите източници на енергия, за справяне с предизвикателствата, породени от непрекъснатото развитие.

МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ има за цел да допринесе към „Европейското образователно пространство“, подобрявайки обмена и признаването на обучителните и квалификационни резултати между европейските държави чрез общи Европейски инструменти: Европейската Квалификационна Рамка (EQF) и Европейската Кредитна Система за Професионално образование и обучение (ECVET).

Проектът е иницииран от Асоциацията на работодателите на Гипузкоа, Испания. Търговската палата на Добрич е партньор по проекта, заедно с Баският Институт за Квалификация и Професионално Обучение, Образователна фондация Еускади и Баска Индустриална Клъстерна Асоциация от Испания, Търговско-индустриалната и занаятчийска камара на Каунас, Литва, Академията Aix-Marseille в Южна Франция и НОЕМА мениджмънт на компетенции, Финландия.

Проектът (518525-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP) е финансиран по дейност Развитие на иновации „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“, в рамките на програмата Учене през целия живот.

Информация за проекта и продуктите му може да бъде намерена на http://www.greenjobsproject.eu/bg/

Нашата Фейсбук страница е достъпна на https://www.facebook.com/Greenjobsproject

Координатор от страна на ТПП-Добрич: Ренета Палова, тел. 058 601472

Снимки по проекта (кликнете за уголемяване)