[2019 - 2021] Проект „CHERISH“

Cherish-logo

Проект „CHERISH – Cultural and Natural HERItage: a Sustainable tourism VET Integrated approacH“ – Европейски проект за разработване на мултидисциплинарна образователна програма за валоризиране и устойчиво управление на невъзпроизводимите блага

Опазването на културното и природното наследство е ключов елемент за постигането на растеж, заетост и устойчивост, залегнали в Стратегия Европа 2020 и в Програма 2030 на ООН. Популяризирането на културата и историческите ценности подобрява привлекателността на обектите и дестинациите, особено в древни и с богато историческо наследство държави, като Италия, Испания, Франция, Гърция и България.

Проект „CHERISH“ е финансиран от програма „Еразъм+“, КД 2 „Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“. Партньори по проекта са CNR-ISB и ERFAP Lazio (Италия), ТПП-Добрич, „AllWEB Solutions“ SA (Гърция), FUNGUSAL (Испания) и „Eurotracks“ (Франция). Работата по проекта започна през ноември 2019 и е с продължителност 26 месеца.

Основната цел на „CHERISH“ е да разработи нови методи и средства за интегрирането на устойчивото управление на културното наследство и природните богатства в професионалното образование и обучение, както и да предостави на преподавателите от системата на професионалното образование и обучение информация, набор от инструменти и иновативна обучителна програма за валоризирането и устойчивото управление на невъзпроизводимите блага. Фокусът при постигането на резултатите ще бъде върху опазването на европейското културно и природно богатство, ще бъде отделено специално внимание на устойчивия туризъм и на 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Очаквани резултати:

1. Сравнителен доклад за силните и слабите страни при опазването на културното и природно богатство и представяне на добри практики от държавите партньори;
2. Въвеждащи образователни модули за устойчивото управление на невъзпроизводимите блага от екологична, социална и икономическа гледна точка;
3. Образователни модули за напреднали за устойчивото управление на невъзпроизводимите блага;
4. Разработване на географска информационна система;
5. “CHERISH” Charter – насоки за работа и ключови фактори за успех.

Добри практики за управление на културно-историческото наследство: https://cherish2020.eu/bg/продукти/о1-невъзпроизводимите-блага-и-околнат/добри-практики/

Сравнителен доклад за устойчиво управление на невъзпроизводимите блага: https://cherish2020.eu/bg/продукти/о1-невъзпроизводимите-блага-и-околнат/сравнителен-доклад/

Национален доклад за устойчиво управление на невъзпроизводимите блага: https://cherish2020.eu/bg/продукти/о1-невъзпроизводимите-блага-и-околнат/национален-доклад/

Бюлетини по проекта:

Брой 1: Свали тук
Брой 2: Свали тук
Брой 3: Свали тук
Брой 4: Свали тук

Уебсайт на проекта: https://cherish2020.eu
За контакти: vstoyanova@cci.dobrich.net