[2022-2024] Проект „Green MiCred Pathways“

LogoGreenMicred_v4-294px

Име на проекта: Green Micro Credentials pathways: Upskill and Reskilling Low Skilled Adults for Lifelong Learning.

Акроним на проекта: „Green MiCred Pathways“ – Project No: 101087539

Бюджет на проекта: 989 061 ЕВРО

Финансиран от: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT-3

За проекта: Европейските програми за устойчивост и екологосъобразност предоставят възможности за растеж на компаниите, които инвестират в технологии, цифровизация, материали и умения за намаляване на въглеродните емисии и повишаване на енергийната ефективност. За да се отговори на нуждите на „зелените“ работни места и индустрия 4.0, работната сила ще трябва да разшири своите налични умения и да придобие още по-високо ниво на умения. За да се постигне това, доставчиците на образование и обучение ще трябва да разработят гъвкави програми за повишаване на квалификацията/преквалификация, които предлагат признаване на компетентности и възможни кариерни пътеки.

Проектът „Green MiCred Pathways“ има за цел да предостави рамка за зелени умения с микро удостоверения за тях, създадена от експерти от промишлеността, образованието и обучението, която да улесни възрастните да се преквалифицират/повишават квалификацията си в рамките на парадигмата за учене през целия живот, за да подобрят възможностите си за заетост.

Проектът допринася за разработването на гъвкав и приобщаващ подход за учене и преподаване в подкрепа на нискоквалифицирани възрастни, които придобиват умения, свързани с работата, за да могат да участват активно в зелената икономика.

Специфични цели

  • Извършване на сравнителен анализ на политиките за образование и обучение на възрастни в страните партньори (регионални/национални) и европейските инициативи.
  • Създаване на типография на новите работни области в секторите, свързани с индустрия 4.0 и 5.0.
  • Определяне на нуждите на промишлеността от зелени умения, особено на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка, и разработване на матрица на резултатите от ученето за зелени умения, които могат да бъдат разширени в кратки гъвкави програми, признати като микро удостоверения.
  • Осигуряване на инструменти за оценяване, с които възрастните: да определят своите знания, умения и компетенции; да получат насоки относно процедурите за валидиране и съвети за пътища към повишаване на уменията, преквалификация с помощта на микро удостоверенията и базирано на работа учене чрез преживяване.
  • Разработване на гъвкави педагогически инструменти в подкрепа на подходите за преподаване и учене за образование и обучение на възрастни, които прилагат хибридна форма на обучение, което съчетава виртуални учебни среди с опит, базиран на работа.
  • Участие в дейности за създаване на мрежи и обмен на знания с европейски платформи и мрежи.
  • Участие в Европейска коалиция „Образование за климата“, за подкрепа обмена на знания в този сегмент, за популяризиране на устойчивостта и ангажиране в инициативи за споделяне на добри практики.

Целеви групи

  • Нискообразовани възрастни лица (25-64 години), които са безработни, застрашени от безработица или изпълняват временна заетост, включително и такива от икономически и социално маргинализирани общности, търсещи убежище и бежанци.
  • Региони и специфични райони (както селски, така и градски), които се характеризират с високи равнища на икономическо неравенство.

Партньори

Проектът „Green MiCred Pathways“ съчетава партньори, които позволяват да се обезпечи ползотворно взаимодействие и обмен между доставчици на образование на различни нива и представители на индустрията. Партньорството включва 16 партньора от 7 европейски държави (Швеция, България, Ирландия, Латвия, Македония, Испания, Холандия).

Институт за обучение на служители в международни организации – България
Национална агенция за професионално образование и обучение- България
Търговско-промишлена палата Добрич – България
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN – TUD-Ирландия
SMALL BUSINESS ECONOMIC CHAMBER – Северна Македония
Municipality of Ilinden - Северна Македония
ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA – Северна Македония
HOGSKOLAN I GAVLE - Швеция
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND-Швеция
VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS – Латвия
ATVIJAS DARBA DEVEJU KONFEDERACIJA – Латвия
Rigas Celtniecibas koledza – Латвия
SERVICIO DE EMPLEO DE CATALUNYA - Испания
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACION DE VALENCIA – Испания
LAOIS AND OFFALY EDUCATION AND TRAINING BOARD – Ирландия
InTheCity Project Development B.V. – Нидерландияю

Интернет страница: https://green-pathways.eu/

Брошура по проекта: СВАЛИ ТУК

Бюлетин 1СВАЛИ ТУК

Бюлетин 2СВАЛИ ТУК

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Швеция

http://www.hufb.se
info@hufb.se

Institute for Training of Personnel in International Organizations (ITPIO)

България

http://www.itpio.eu
info@itpio.eu

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN – TUD

Ирландия

https://www.tudublin.ie/
aidan.kenny@tudublin.ie

HOGSKOLAN I GAVLE

Швеция

http://www.hig.se
rodrigo.lozano@hig.se

NATSIONALNA AGENTSIA ZA PROFESIONALNO
OBRAZOVANIE I OBUTCHENIE

България

https://www.navet.government.bg
napoo@navet.government.bg

SMALL BUSINESS ECONOMIC CHAMBER

Северна Македония

edvard.sofeski@gmail.com

Municipality of Ilinden

Северна Македония

https://ilinden.gov.mk
ilinden@ilinden.gov.mk

ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA

Северна Македония

https://cdi.mk
info@cdi.mk

VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS

Латвия

https://www.visc.gov.lv
visc@visc.gov.lv

LATVIJAS DARBA DEVEJU KONFEDERACIJA

Латвия

http://www.lddk.lv
lddk@lddk.lv

Rigas Celtniecibas koledza

Латвия

https://www.rck.lv/
rckerasmusGU@gmail.com

SERVICIO DE EMPLEO DE CATALUNYA

Испания

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
eva.excposito@gencat.at

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACION DE VALENCIA

Испания

https://www.camaravalencia.com/
albertorodrigo@camaravalencia.com

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

България

http://cci.dobrich.net
tatyanagicheva.cci@gmail.com

LAOIS AND OFFALY EDUCATION AND TRAINING BOARD

Ирландия

https://www.loetb.ie/
info@loetb.ie

Inthecity Project Development B.V.

Нидерландия

http://inthecitystudio.com/
reneta.palova@gmail.com