Проект „RETAIL: Алианс на уменията в сектор Търговия”

Проект „RETAIL: Алианс на уменията в сектор Търговия”

RETAIL_LOGO_FINALСектор „Търговия на дребно” е един от най-важните за европейската икономика. Неговата значимост се определя не само от обемите реализирани приходи (оценени на 1,352,00 билиона евро или 11,8% от БВП на Европа), но също така и от факта, че ще претърпи растеж в заетостта в близко бъдеще (Cedefop, „Нови умения за нови работни места”, 2012).

Кризата, глобализацията, интернационализацията, силната конкуренция и масовата персонализация представят големи предизвикателства, включващи както рискове, така и възможности.

Секторен алианс на уменията ТЪРГОВИЯ ще предостави нови решения от гледна точка на:

-  Разработване на секторни методи за предвиждане на нуждите от обучение („Нови умения за бъдещите мениджъри в сектор търговия);

-      Създаване и осъществяване на специфични инициативи, които да стимулират търговските МСП да инвестират в обучения;

- Разработване на нов модел за обучение в рамките на стратегията за учене през целия живот в сектор търговия, като се вземат под внимание съществуващите пречки в микро и малките фирми;

- Създаване на европейски учебен план, чрез който мениджърите на търговски дружества да придобият съвременни предприемачески и управленски умения;

- Разработване на гъвкави инструменти за валидиране, трансфер и признаване на резултатите от ученето на база принципите на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО;

- Създаване на учебно пособие за управителите на търговски обекти.

Повече информация: www.retail-alliance.eu