СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ОБЛАСТ ДОБРИЧ – ПРЕФЕКТУРА КОНСТАНЦА 2012- 2015 г.?

strategy-emasСТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ОБЛАСТ ДОБРИЧ – ПРЕФЕКТУРА КОНСТАНЦА 2012- 2015 г.

Основната цел на Стратегията за устойчиво развитие е да опише състоянието и съществуващите проблеми и пътищата за тяхното решаване, в частност в областта на Устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион Добрич – Констанца.

Стратегията се изготвя за туристическия клъстер, администра­тивните органи и местните власти на двете области и НПО, които имат общи задачи по осигуряването на тази устойчивост.

Настоящата Стратегия за устойчиво развитие е средносрочен планов документ, в съответствие с приетите от ЕС времеви програмни цикли за планиране. Тя обхваща периода от 2012 до 2015 година.

Стратегията е основана на направен анализ на ситуацията в трансграничния регион, на подробно проучване на стратегически документи на ЕС, на Световната туристическа организация, национални стратегии за развитие на туризма и инфраструктурата в региона, областни и местни стратегии, разработени стратегически планове на туристическия сектор. Проучени са съществуващи добри практики и действащи проекти, с цел постигане на синергия.

Анализът на ситуацията е изготвен с активното участие на заинтересованите страни – представители на местни власти, държавни институции, неправителствен сектор, туристическия клъстер. Методиката за изготвяне на аналитичното проучване включва подбор и анализ на подходящи данни, включително и чрез проучване на мнението на заинтересованите страни и събиране на аналитични данни от тях, чрез разработени за целта въпросници на български и на румънски език.

В хода на изработката на Стратегията е извършен анализ на силните и слаби страни, на възможностите и заплахите на ключовите области за устойчиво развитие, определени в Заданието за разработване на документа. Тези ключови области са: природни ресурси, човешки ресурси, селищна мрежа, икономика, транспортна и техническа инфраструктура.

В диалог със заинтересованите страни е подготвена и Стратегическата част на документа – мисия, визия, цели, приоритети и мерки за развитие, с цел постигане на устойчиво развитие на туризма в целевия регион.

За идентифициране на „тесните места“ – сферите, които не са обхванати от мерките в съществуващите планови и програмни документи, е извършено подробно проучване на съществуващите документи от по-високо ниво. На базата на изготвения SWOT-анализ на ключовите области и консултирано с представителите на заинтересованите страни са идентифицирани възможните сфери за въздействие, с цел постигане на устойчиво развитие на туризма, които не са обхванати от други документи.

В контекста на задачата на настоящия документ, дефиницията за Устойчиво развитие е въведена от Световната търговска организация на Обединените нации и се е превърнала в отправна точка на международно ниво. Устойчивото развитие на туризма очертава основните моменти и управленските практики, приложими за всички форми на туризма във всички видове дестинации.

Принципите на устойчивост се отнасят до околната среда, икономиката, социо-културните аспекти на развитието на туризма и устойчивият баланс трябва да бъде основан на тези три опорни стълба, за да се гарантира неговата дългосрочна устойчивост.

Изтеглете стратегията на Български език от ТУК