„Евро Добруджа – Ресурсен център за бизнес и иновации“ 2009

Проект “ЕВРО ДОБРУДЖА – Ресурсен център за бизнес и иновации Румъния – България”  Програма Phare CBC RO2006/018-445.01.02.02.

Период на проекта: 2008 – 2009
Основна цел:
Да допринесе за икономическото развитие на региона както в румънската така и в българската част на Добруджа, чрез организиране на услуги за подкрепа на бизнеса и внедряване на иновации.
Специфични цели:
* Да стимулира бизнес кооперирането чрез предлагане на интегрирани бизнес услуги и внедряване на иновации;
* Да повиши разбирането и да улесни достъпа на предприемачите до транс-гранични средства за подпомагане
* Да улесни професионалното коопериране и интегриране на бизнес услуги между партньорите по проекта и сътрудниците, както и внедряване на иновации
Целеви групи:
бизнес средите от Констанца и Добрич с интереси за партньорство и коопериране
Основни дейности:
1. Логистично обезпечаване на Център Евро Добружа
* Създаване и оборудване на инфраструктурата на Център Евро Добружа
* Центърът ще бъде разположен на 423 кв.метра, разделен на две части, всяка със специфично предназначение
- зала за срещи по време на събития – до 130 участника.
- helpdesk – място за предоставяне на услуги и срещи с фирми, библиотека, Интернет и мултимедия.
2. Организация на услугите на Евро Добруджа
* бизнес и промоционални услуги, внедряване на иновации
* информационни и изследователски услуги
* треининги
* помощни услуги
3. Популяризиране на Център Евро Добруджа и възможностите за транс-гранично сътрудничество
* Популяризиране чрез издаване на печатни материали, он-лайн, вуебсайт и на местно ниво
* Начална и крайна пресконференция на проекта „Евро-Добруджа – Ресурсен Център за Бизнес и Иновации – Румъния – България“.
5. Очаквани резултати:
* Центърът Евро Добруджа – доставчик на транс-гранични интегрирани услуги; популяризиране на възможности за бизнес и иновации, информиране и изследване, треининги и подпомагане.
* Две нови работни места и трениран екип
* Партньорско споразумение Евро-Добруджа за администриране на Центъра, след завършване на проекта;
* Съвместен план за действие за първата година след завършването на проекта, съгласувано с партньорите;
* Списък на услугите и промоционална брошура – 2000 копия на румънски и 2000 копия на български език
* Организиране на бизнес-форум и официално откриване на Центъра, – 1 ден в Констанца с минимум 100 румънски и български участници
* Прозрачност и популяризация на Европейските програми и символи
* Две прес-конференции при стартирането на проекта и една при завършването в Добрич и Констанца.
* Прес-съобщения, публикации в медиите
Бюджет:
• Общ бюджет на проекта 435.000 Евро – Финансиране от програма ФАР-ТГС EUR 382.800 Евро – 88%
Условия за участие:
• Платен членски внос за 2008г. и 2009г. (разширен пакет)
• Попълнен формуляр-анкета, изпратен на е-mail:tgicheva@cci.dobrich.net
За контакти:
• Татяна Гичева – координатор за ТПП-Добрич,тел.: 058-601472, e-mail: tgicheva@cci.dobrich.net
• Веселина Стоянова – Организатор за ТПП-Добрич, тел.: 058-601435, e-mail: vstoyanova@cci.dobrich.net
Презентацията на проекта: Изтеглете тук
Анкетна карта карта: Изтеглете тук

Материали от финалната прес-конференция по проекта в гр. Добрич 19.11.2009

Презентация за центъра pdf_file
Презентация за проекта pdf_file

Снимки от събитието (кликнете за увеличаване на снимката)


Публикации в онлайн медии: (кликнете за уголемяване)