„Туризъм 365 дни в годината“ 2009

Проект:“Туризъм 365 дни в годината“ Програма Phare CBC 2006 / 018-445.01.04.
Основна цел: Да допринесе за икономическото развитие на граничния регион Констанца – Добрич и да стимулира българския и румънски крайбрежен туризъм, чрез удължаване на активния туристически сезон
Специфични цели:
• стимулиране на конкретно сътрудничество между бизнес общностите в туризма в двата региона;
• идентифициране на алтернативни решения за удължаване на активния туристически сезон;
• повишаване на популяризацията на туристическите дестинации и продукти на двата крайбрежни региона на вътрешните и външни пазари;
• подкрепа на румънски и български предприемачи, участващи в удлжаване на крайбрежния сезонен туризъм, чрез предоставяне на съдействие и информация в областта на профилактиката, spa and wellness практики в туризма.
Целеви групи:
1.Активни туроператори
2.Туроператорски асоциации (общо 25 за Констанца и Добрич);
3.Местни власти (14, 10 от които от Констанца)
Основни дейности:
1. Подготвителни дейности
• Създаване на БД с основните заинтересовани групи за участие в проекта
• Конфенция „Туризъм 365 в годината“ – идентифициране на алтернативни решения за удължаване на активния туристически сезон – октомври 2008, Констанца
2. Дейности, свързани с трансфер на опит
• Посещение на български туроператори по румънското крайбрежие – януари 2009
• Посещение на румънски туроператори по българското крайбрежие – март 2009
3. Дейности за насърчаване и подкрепа удължаването на туристическия сезон
• Изготвяне на ръководство „Туризъм 365 дни в годината“ (електронна версия)
• Създаване на он-лайн база данни за събития в туризма, бизнеса, културата, спорта, местното и трансграничното сътрудничество съответно в Добрич и Констанца
4. Рутинни съпътстващи дейности:
• Дейности, свързани с популяризацията и разпространяване на резултатите
• Създаване на web site за проекта
• Управление на проекта
5. Очаквани резултати:
Публикации и ресурси:

• Компетентни служители на партниращите търговски палати в областта на туризма „Туризъм – 365 дни в годината“
• 400 електронни ръководства „Туризъм – 365 дни в годината“ – на български и румънски език
• Он-лайн база данни за събития в туризма, бизнеса, културата, спорта, местното и трансграничното сътрудничество съответно в Добрич и Констанца;
• web site
Събития за бизнес контакти и обучение:
• 1 конференция в Констанца (60 участника -15 от България, за 2 дни, с 2 чуждестранни експерти)
• 2 посещения за обмяна на опит – по 1 в Румъния и България, съответно с по 15 български и 15 румънски участника, по 2 дни)
Бюджет:
• Общ бюджет на проекта 53.580 Евро – Финансиране от програма ФАР-ТГС 48 200 Евро – 89,96%
Условия за участие:
• Платен членски внос за 2008г. и 2009г. (разширен пакет)
• Попълнен формуляр-анкета, изпратен на е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net
Лица за контакти:
• Татяна Гичева – координатор за ТПП-Добрич,тел.: 058-601472, e-mail: tgicheva@cci.dobrich.net
• Веселина Стоянова – Организатор за ТПП-Добрич,тел.: 058-601435, e-mail: vstoyanova@cci.dobrich.net

Презентацията на проекта: Изтеглете тук
Покана:
Изтеглете тук
Регистрационна карта: Изтеглете тук
Снимки от визитата в Румъния проведена през месец Февруари: Вижте тук
Работна визита по румънското крайбрежие 9 – 10 февруари 2009 година: Вижте тук
Публикации в медиите: Вижте тук
Пулове за компетентност в областта на туруизма: изтеглете тук
База данни по проект Туризъм 365 дни в годината: изтеглете тук
Прессъобщение заключителна прес-конференция: изтеглете тук