Проект BU.RO.COOP 1-3.1-12 MIS-ETC Code: 36

header-bg-bg

Търговско-промишлена палата Добрич подписа първия си проект по структурните фондове на ЕС по програма Трансгранично сътрудничество РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.
Проектът бе депозиран в края на септември 2008, одобрен февруари 2009, а окончателния договор за изпълнение бе подписан на 20.05.2010. От общо 18 одобрени проекта по първата обява на горепосочената програма – това е 4-я подписан договор с управляващия орган – Mинистерство на Регионалното Развитие и Туризма, Румъния.
Ръководител на проекта: Герман Германов – гл. Секретар  на ТПП Добрич
Повече информация за проекта
Приоритетна ОС №3, Ключова област на интервенция №1
Наименование: Търговските палати на БЪЛГАРИЯ и РУМЪНИЯ за трансгранично сътрудничество
Водещ партньор (име/държава): Търговско-промишлена палата Добрич, БЪЛГАРИЯ
Втори партньор: Камара за търговия, индустрия и навигация – Констанца
Място на проекта: Област Добрич (БЪЛГАРИЯ) и Констанца (РУМЪНИЯ)
Обща стойност на проекта: ? 815 253,03
Финансиране от ЕФФР: ? 691 497,62
Цели на проекта:
02развитие на зона за коопериране
02трансфер на ноу-хау
02повишане заетостта на млади хора и жени
02създаване на консорциум
Дейности по проекта:
02функциониране на 2 центъра за икономическо коопериране(1 в Добрич и 1 в Констанца)
02координиране на проекта (екип)
02съвместно участие в панаири за фирми от регион Добрич и Констанца
02маркетингови услуги
02информиране и консултиране за МСП
02споделяне и обмяна на опит и добри практики
02администриране на професионално тренинг обучение
02създаване на консорциум между МСП
Очаквани резултати от проекта:
02създадена благоприятна среда за интегрирано, алтернативно, иновативно икономическо развитие на заинтересованите области
02създадени 2 еднакви центъра за икономическо коопериране
02ползи, по отношение създаване на заетост и предоставяне на равни възможности
02създаден смесен международен консорциум в сектор икономика

Продължителност на изпълнението: 18 месецa

Материали:

Romanian and Bulgarian exporters’guide on the market of the Russian Federation