[2016 - 2018] Проект Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”

Име на проекта: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”

Акроним: „Heritage for RO-BG Economy”

Договор/Проект: № 15.2.1.034/2016

Финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Партньори:
Търговско-промишлена палата Добрич
Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца

Цели на проекта:
- улесняване създаването на общ подход за развитие и приложение на нови модели икономически дейности, чрез устойчиво използване на културното и природно наследство;
- подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство;
- създаване на трансгранична структура за подкрепа на бизнеса при прилагането на стратегии, опазващи културното и природно наследство

Бюджет: 348.373, 44 Eur, от които 296.117,43 Eur от ЕФРР

Период: февруари 2016 – януари 2018

ДОКУМЕНТИ

Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОЯВИ, ТРАНСПОРТ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПО ПРОЕКТА” с три обособени позиции
Обособена Позиция 1: Организиране на прояви по проекта;
Обособена Позиция 2: Организиране на транспорт по проекта;
Обособена Позиция 3: Организиране на хотелско настаняване по проекта.

Пакет документи за сваляне: Dokumentacia_procedura_15.2.1.034.rar

Обявата е публикувана на 17.06.2016
Обявата е валидна до 27.06.2016
Възложител: ТПП Добрич

Стратегия за развитие (резюме)

Website: http://heritagerobg.eu

Intereg