Проект BACO

BACO-LOGO
Проект BACO „Преодоляване на различията между сферите на образованието и заетостта в лозаро-винарската индустрия, използвайки принципите на ECVET И ЕQF.“

Предизвикателствата пред BACO са да се повиши мобилността на работниците от лозаро-винарския сектор и да се насърчи системното използване на квалификационните инструменти EQF, Europass и ECVET, за да бъдат признати техните умения, придобити чрез формално и неформално обучение, и да им бъде предоставена възможност за работа навсякъде в Европа.

Проектът Baco ще даде възможност за признаване на знанията и уменията на работниците във винарската индустрия, за да се отговори на нуждите на търсенето и предлагането в рамките на европейския пазар на труда.

Основната цел на проекта BACO е да създаде възможност на квалификацията на работниците в лозаро-винарския сектор, получена в различни учебни направления на обучение (формално и неформално). В подкрепа на това от самото начало в проекта са включени заинтересовани секторни групи.

Основни бенефициенти:

•Професионалисти от сектора: За да могат да демонстрират знания и умения.
•Фирми и организации от сектора: За да се извърши ефективен подбор на персонал.
•Компетентни квалификационни организации: За да се сравнят професионалните профили, разработени по проекта BACO, с националните квалификационни системи.

Фази на проекта:
1.Картография на тенденциите в лозаро-винарския сектор
2.Селекция на 3 ключови професии за сектора и да се опишат резултатите от обучението в съпоставка с EQF и ECVET
3.Изработване на механизъм, който ще позволи разпознаването и трансфера на резултати от обучения в различните европейски страни
4.Тестове с участието на работници и фирми от сектора в различни европейски страни

Интернет страница на проекта: http://www.bacoqualifications.com/BU/

Project BACO