Новини

header-bg

На 14.11.2017 ТПП Добрич организира конференция за началото на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWE UP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Добрич, ул. България 3, Висше Училище по Мениджмънт, зала 203

Начален час: 11:30

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

Бюджетът на проекта е 399 360.85 €, принос на ЕС: 339 456,72 € от ЕФРР

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019

Целеви групи: Безработни лица в трудоспособна възраст, хора търсещи работа, икономически и социални партньори, работодатели и фирми, регионални и местни власти, търговски организации и бизнес среди, НПО-та особено тези, насърчаващи равенството между мъжете и жените, органи работещи за опазването и защитата на околната среда, граждани

Моля, потвърдете участие на: тел.:058 601472, или е-мейл: gkolev@cci.dobrich.net – Георги Колев – организатор събития до 10.11.2017

footer-bg