Нови територии влизат в натура 2000

natura-novi-teritoriiНационалният съвет по биологично разнообразие /НСБР/ постанови разширяването на 26 от съществуващите и обявяване на 3 нови зони от мрежата Натура 2000 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Решението е взето въз основа на документация, внесена от БАН

НСРБ взе решения за разширяване на зоните:

  • Орсоя, Остров, Карабоаз, Пожарево – Гарван, Арчар, остров Близнаци, острови Козлодуй, остров Чайка, река Огоста, Персина и за обявяване на нова зона Ново село с цел опазване местообитания на дунавските риби
  • река Тунджа 1, река Мочурица, Керменски възвишения, ЦБ буфер, Родопи – Западни и се прие обявяването на две нови зони – Конунски дол и Чирпански възвишения, с цел опазване на няколко природни местообитания
  • с цел опазване на вида европейския рис бе разширена площта на Защитена зона Руй
  • за опазване на местообитанията на два вида безгръбначни бяха разширени границите на зоните: 1. за пеперуди – Цар Петрово, Войница, Родопи Средни и Родопи Източни, 2. за поточен рак – Кресна-Илинденци, Земен и Среден Пирин – Алиботуш
  • за опазване на рибата главоч бяха разширени границите на Защитена зона Западна Стара планина и Предбалкан
  • разширяване на зона Скрино за опазване на сухоземни костенурки
  • с цел осигуряване на био-коридорна връзка между старопланинската и рилската популация на мечката бе одобрено разширение на Защитена зона Средна гора

За две от предложените нови зони – Рила север и Рила юг ще се решава след допълнително проучване на множеството предложения за допълнения и корекции

Коалицията „За да остане природа в България“ подкрепи допълването на Натура 2000.

Еколозите посочиха, че двете все още дискусионни зони зони „Рила Север“ и „Рила Юг“ са на практика наследници на зоната „Рила Буфер“, която не беше одобрена преди години заради инвестиционни намерения.

Експерти от коалицията подготвиха и внесоха днес допълнително предложение за обхвата на двете зони, което отговаря на нуждите за опазване на видовете, заради които могат да бъдат включени в Натура 2000.

Източник: news.bg

ное | 2010