EEN Мрежа

een-europe_partners.jpgEnterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Целта на новата европейска мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса. Enterprise Europe Network е наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 организации ангажирани в дейността на 71 иновационни центъра в Европа. Новата мрежа включва над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира в 27-те страни–членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения, Израел и Швейцария.
В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски иновационен център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г. Партньорите са едни от най-активните и добре познати консултантски организации в отделните региони, чиито сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната. Като част от общоевропейската мрежа, тези организации ще подпмагат българските фирми в търсенето на разнообразни партньорства на територията на целия европейски пазар.Enterprise Europe Network в България обслужва следната целева група от клиенти:

 • малки и средни предприятия (МСП);
 • научноизследователски организации;
 • браншови камари и асоциации;
 • бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
 • отделни изследователи и изобретатели;
 • неправителствени организации и други посреднически организации, специализирани в предоставянето на помощ на МСП;
 • правителствени организации.
Enterprise Europe Network в България предоставя на предприятията интегрирани бизнес, информационни и консултантски услуги в три направления:Интегриране на бизнеса в европейския пазар:

 • Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, включително препращане към актуални търгове.
 • Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, участието в търгове, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.
 • Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация.
 • Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество.
 • Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор.

Технологичен трансфер и иновации:

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси.
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени пред приятия.
 • Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП.
 • Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия.
 • Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на предприятието под формата на абонамент.

Програми за финансиране:

 • Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа.
 • Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и други.

Източник: http://www.enterprise-europe-network.bg