ПАНЕЛ КОНСУЛТАЦИИ С МСП НА ТЕМА АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

ADRAward[1]ПАНЕЛ КОНСУЛТАЦИИ С МСП НА ТЕМА АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Алтернативни методи за решаване на спорове: помощ за потребителите при търсене на компенсации

В цяла Европа са разработени схеми за алтернативно решаване на спорове (АРС), познати и като „извънсъдебни механизми”, за да се помогне на гражданите, въвлечени в потребителски спорове и нямат възможност да стигнат до споразумение директно с търговеца. Обикновено в АРС схемите участва трета страна като арбитър, медиатор или омбудсман, които помагат на потребителя и на търговеца да стигнат до споразумение.
Предимството на АРС е, че тези начини за решаване на спорове предполагат много по-голяма гъвкавост, отколкото съдебните процедури и отговарят по-добре на нуждите и на двете страни – потребители и професионалисти. В сравнение със съдебните процедури тези схеми са по-евтини, по-бързи и протичат по-неформално.
Процедурите на извънсъдебните механизми са разработени по различни начини в отделните страни членки на ЕС. Някои от тях са възникнали в резултат на обществени инициативи както на централно ниво (като комисиите за жалби на потребителите в скандинавските страни), така и на местно ниво (като арбитражните съдилища в Испания), или могат да възникнат от частни инициативи (като медиатори/омбудсмани на банки или застрахователни компании). Именно поради това разнообразие решенията, приети от тези органи, се различава значително. Някои от тях са само препоръчителни (като например в случай на скандинавските комисии за жалби на потребителите и голяма част от частните омбудсмани), други са задължителни само за професионалисти (както е в повечето случаи на омбудсмани на банки), а трети са задължителни и за двете страни (арбитраж).
Комисията активно популяризира алтернативното решаване на спорове. Европейската комисия е приела две Препоръки, които определят качествени критерии, които всяка АРС схема трябва да предлага на потребителите. Освен това, предложението на Комисията за Европейска директива за медиация по граждански и търговски дела има за цел да осигури стабилна връзка между процеса на медиация и съдебното производство чрез установяване на общи правила на ЕС за редица ключови аспекти на гражданския процес.
Европейската мрежа на потребителските центрове (ECC-Net) предоставя на потребителите информация и помощ при достъпа до подходяща схема за алтернативно решаване на спорове в друга държава-членка.
Инициативи на Комисията
За да осигури гаранции за еднакво качество на алтернативното решаване на спорове през 1998 г. Европейската комисия публикува Препоръка 98/257/ЕО.
Няколко години по-късно в своята Резолюция за Общностната мрежа на национални органи за извънсъдебно решаване на потребителски спорове (13 април 2000 г.), Съветът отбеляза, че много извън съдебни механизми не попадат в приложното поле на Препоръка 98/257/EО, но въпреки това играят важна роля в решаването на потребителски спорове. Съветът покани Комисията са разработи по-нататъшни критерии, които да обхванат и тези случаи.
Препоръка 98/257/EО се ограничават до процедури, при които трета страна предлага или налага решение за разрешаване на спорове (като арбитраж), но не включва процедури за уреждане на спорове по взаимно съгласие (като медиация), където трета страна улеснява решаването на спорове на потребители чрез свързване на страните и оказване на помощ за намиране на решение по взаимно съгласие. Препоръката от 2001 г. установява общи критерии за тези консенсусни процедури в насока вдъхване на доверие сред потребителите и сред бизнеса, че споровете ще бъдат третирани справедливо, ефективно и с необходимата тежест. Критериите не предписват как да се провеждат процедурите, а определят общи принципи, които да се следват, за да се гарантира един минимален общ стандарт.
Европейската комисия проучва функционирането на АРС схемите в Европа, за да установи дали бизнеса ги приема за ефективен начин за решаване на спорове с потребители.

Настоящата консултация е част от това проучване и Комисията ще вземе под внимание мнението на бизнеса при разработването на бъдещи политики за АРС, които да отговарят и на неговите потребности.
Консултациите с бизнеса трябва да приключат до 21.04.2011 г., когато обобщените мнения ще бъдат изпратени в Европейската комисия.

Документи и полезна информация по темата могат да се намерят и на линк:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm

Формуляри за изтегляне:

Заявление за участие: Свалете от ТУК

Въпросник на български език: Свалете ТУК

Въпросник на английски език: Свалете ТУК